Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Usaglašena mišljenja Komisije za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/7/2016 09:59:27
Tags: PKUsocijalnazaštitaSindikatzdravstva
Obaveštavamo članove Sindikata i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da su usaglašena mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite. Očekujemo da se mišljenje Komisije vezano za pripravnost zaposlenih, po usaglašavanju, prosledi ka svim ustanovama socijalne zaštite.

POTPISAN UGOVOR SA SAVA OSIGURANjEM - POPUST 30% SAMO ZA ČLANOVE NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Novosti · 15/7/2016 10:44:42
Tags: osiguranjeSindikat
Obaveštavamo Vas da je Sindikat zaključio ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Sava osiguranjem a.d.o. kojim se odobrava popust od 30% na premiju osiguranja po osnovu legitimisanja članskom kartom Sindikata ili overenom i potpisanom potvrdom sindikalne organizacije. Promotivnom akcijom su obuhvaćeni svi članovi našeg Sindikata i članovi njihovih porodica. Akcijom su obuhvaćeni paketi autokasko osiguranja i kombinovanog osiguranja domaćinstva.

OKTOBARSKI BROJ LISTA ZDRALJE br.92

Objavio Administrator in Mediji · 15/10/2015 13:50:06
Tags: listzdravljeSindikatzdavstva
OKTOBARSKI BROJ LISTA ZDRALJE br.92

Saopštenje Ministarstva zdravlja u vezi sa različitim medijskim interpretacijama i tumačenjima Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/10/2015 11:43:39
Tags: MinistarstvozdravljasaopštenjeSindikatzdravstva
Povodom različitih medijskih interpretacija i tumačenja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštava da je netačno da će 12. oktobra ove godine u penziju otići oko 3.500 lekarki specijalista. Na taj dan, kada će početi da se primenjuje navedeni Zakon, toliki broj lekarki će ispunjavati propisani uslov za odlazak u starosnu penziju, ali to ne znači da će sve one i biti penzionisane i da će se na taj način ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema. Član 20. Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada. U tom slučaju, sporazumni nastavak rada je dozvoljen. Ministarstvo zdravlja još jednom ističe da odgovorno pristupa procesu racionalizacije i da ni jednim svojim potezom neće ugroziti obavljanje neophodnih poslova zdravstvene zaštite u zdravstvenim uslovima. Zato je Ministarstvo zdravlja do sada više puta isticalo da će se racionalizacija, u koju spada i odlazak u penziju svih koji ispunjavaju starosnu uslov, pre svega odnositi na nemedicinsko osoblje, koje prema analizama u našoj zemlji daleko premašuje broj koji je standard u Evropi.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/9/2015 15:20:39
Tags: SindikatzdravstavkatalogradnihmestaMinistarstvozdravlja
Obaveštavamo Vas da je danas 29.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnici reprezentativnih sindikata. Razgovarano je o katalogu radnih mesta. Sindikat je ukazao na uočene nepravilnosti, a do ponedeljka 05.10.2015.godine je dat rok sindikatima da dostave primedbe, mišljenja i sugestije na radnu verziju kataloga radnih mesta. U katalogu moraju biti prepoznati svi profili zaposlenih kako bi im se naknadno mogao odrediti odgovarajući koeficijent. Izrada kataloga za nemedicinske radnike je u toku i radi se jedinstveno za sve u javnom sektoru i očekuje se do kraja nedelje. Sindikat će i nadalje insistirati na prepoznavanju novih profila zaposlenih (strukovne medicinske sestre, medicinske sestre sa specijalizacijom....), kao i na prepoznavanju svih poslova u delatnosti zdravstva.

dr Zoran Savić - Licenciranje zaposlenih u zdravstvu Srbije

Objavio Administrator in Mediji · 24/9/2015 08:15:38
Tags: ZoranSavićlicenciranjeSindikatzdravstva
dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u emisiji TV Mreža (RTS2 22.09.2015.) posvećenoj licenciranju zaposlenih u zdravstvu Srbije

ČELNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA UPUĆEN ZAHTEV ZA OČUVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U HITNIM SLUŽBAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/9/2015 11:46:25
Tags: Sindikatzdravstvahitneslužbehitnapomoćkoeficijentizaradapravamatrijalnipoložajzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i hitnim službama. Konstatovano je da se zaposlenima umanjuju koeficijenti čime se dalje urušava ionako težak radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Sindikat Vas je u neposrednim razgovorima upoznao sa zapisnicima nadležnog sektora za kontrolu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se pored ostalog, nalaže direktorima da pokrenu postupak za izmenu koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u zavodima i službama za hitnu medicinsku pomoć. Napominjemo, još jednom da predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nisu nadležni za tumačenje odredaba Uredbe o koeficijentima... Ponovo od Vas tražimo da se ne vrši promena koeficijenata zaposlenima u hitnim službama, već da se navedeno pitanje rešava jedinstveno, za sve zaposlene u delatnosti zdravstva, donošenjem novog zakona.

MINISTARSTVIMA UPUĆENA URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/9/2015 11:11:19
Tags: Sindikatzdravstcaapotekarsskeustanoveurgencijaradnopravnistatus
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Republički odbor Sindikata je zaključio da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Napominjemo, da smo Vam dana 02.04.2015.godine uputili zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na koji do danas nismo dobili odgovor, niti je preduzeta bilo koja pravna ili faktička radnja u cilju rešavanja nagomilanih problema zaposlenih. Sa iznetog, u skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, a na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije,u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Z A H T E V A 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima 3. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem 4. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj. 5. Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i poziv za razgovore na ovu temu.

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA MIŠLJENJE OD MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE O PRIMENI ČLANA 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/9/2015 11:40:46
Tags: SindikatzdravstvaKoriUdovičkimišljenjezakonmaksimalnogbrojazaposlenihujavnomsektoru
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za davanje mišljenja vezano za primenu člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015). Napominjemo da smo upoznati sa Vašim obaveštenjem od 27.avgusta 2015. godine u kojem ste objasnili ciljeve koji su se želeli postići primenom navedenog člana. Bez obzira na navedenu činjenicu, u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite će bez ikakvih kriterijuma i merila prinudno prestati radni odnos pre svega zaposlenim ženama koje ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju, a na njihovim poslovima izvršiće se prijem novih radnika, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje navedenih delatnosti. Odluku o tome kome prestaje radni odnos donose direktori ustanova. Ovako široko datim ovlašćenjima direktorima, ponovo će prestanak radnog odnosa po ovom osnovu biti lični čin direktora i otvoriće se mogućnost za partijsko zapošljavanje.

Naš Sindikat podneo Inicijativu Ustavnom sudu za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/9/2015 10:24:29
Tags: SindikatzdravstvaUstavnisudinicijativazaposlenivišakzaposleni
Danas, 11. septellbra 2015. godine, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo je Inicijativu Ustavnoll sudu Republike Srbije za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksillalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS" br. 68/2015). Takođe, navedenom Inicijativom, Sindikat zahteva da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu odredaba osporenog zakona. U suprotnom bi mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice po zaposlene u delu javnog sektora, a nesumljivo će se izvršiti diskriminacija prema zaposlenim ženama. Sindikat će i nadalje preduzimati sve pravne i faktičke radnje u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja članstva Sindikata i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

MINISTRU VULINU UPUĆEN ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ČINjENIČNOG STANjA DA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE NE POSTOJI VIŠAK ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/9/2015 14:26:08
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićVulinvišakzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da shodno članu 4. stav 4. tačka 2) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015), Vladi Republike Srbije jasno i nedvosmisleno predložite DA NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE. To dalje znači da Vlada Republike Srbije prilikom izrade akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu socijalne zaštite, na Vaš obrazložen predlog, donese takav akt koji će utvrditi da nema viška zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Stanje u ustanovama socijalne zaštite je takvo da nedostaju kadrovi.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU - Naš Sindikat će podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/9/2015 12:53:55
Tags: Sindikatzdravstvaocenaustavnostizakonsmanjenjebrojazaposlenih
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da će Sindikat podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Podsećamo da je Sindikat ukazivao da je zakon diskriminatorski, naročito u odnosu na zaposlene žene, još u fazi kada se isti nalazio u skupštinskoj proceduri, što smo istakli i na konferenciji za novinare održanoj 31.07.2015. godine.

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA HITAN SASTANAK SA NADLEŽNIMA ZBOG OTVORENIH PITANjA VEZANO ZA RADNO-PRAVNI I MATERIJALNI POLOŽAJ ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/8/2015 12:04:05
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićZakononačinuodređivanjamaksimalnogbrojazaposlenihujavnomsektoru
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije traži hitan prijem radi rešavanja otvorenih pitanja vezano za radno-pravni i materijalni položaj članstva našeg Sindikata i svih zaposlenih u zdravstvu. Razgovor je neophodan i zbog stupanja na snagu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji još uvek nisu utvrđeni, a već se govori o eventualnim viškovima ostalih zaposlenih u delatnosti zdravstva. Navedeni zakon ostavlja brojne nejasnoće u pogledu primene, a posebno bismo izdvojili član 20. u kojem je propisan prestanak radnog odnosa po sili zakona. Napominjemo da još nije rešeno ni pitanje korišćenja prava zaposlenih na preventivno-rekreativne odmore. Da li očekujete da navedeno pravo koristimo na ulici?

ČESTITKA - MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/8/2015 08:16:35
Tags: DanmladihSekcijamladihSindikatzdravstva
Svim članovima Sekcije mladih i svim mladima sveta čestitamo Međunarodni dan mladih

STVARNOST IZ DRUGOG UGLA

Objavio Administrator in Mediji · 17/7/2015 10:31:22
Tags: SindikatzdravstvastomatologijavisakKoriUdovički
Stvarnost iz drugog ugla...

STOMATOLOGIJA - INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/7/2015 10:04:02
Tags: stomatologijakriterijumiSindikatzdravstva
Obaveštavamo Vas da je 13.07.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu. Na sastanku su razmatrani kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji. Reprezentativni sindikati su utvrdili predlog kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji: broj usluga, vrednost izvršenih usluga i dužina radnog staža. Zahtev Sindikata je da se sprovede nova anketa sa jasno iskazanim kriterijumima za dobrovoljni raskid radnog odnosa. Sindikati insistiraju da nakon dobrovoljnog izjašnjavanja zaposlenih, radni odnos prestane zaposlenima koji u kalendarskoj godini ispunjavaju ili kojima do ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine. Ovi zaposleni bi uz otpremninu imali pravo na naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje sve do sticanja uslova za penziju. Sindikat je zahtevao da se zaposlenima ne može isplatiti manja otpremnina od 200 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po godini staža osiguranja.

OBAVEŠTENjE - ISPUNjEN ZAHTEV SINDIKATA ZA PROMENU ČLANOVA KOMISIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/7/2015 09:49:28
Tags: SindikatzdravstvakomisijapraćenjePKU
Na insistiranje Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, izvršena je kadrovska promena članova Komisije za praćenje primene i davanje autentičnog tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ispred Ministarstva zdravlja. Nakon više upućenih podnesaka i iskazanog ogromnog nezadovoljstva dosadašnjim radom Komisije, usvojen je zahtev Sindikata za promenu članova predstavnika Ministarstva zdravlja. Obaveštavamo Vas da će na narednoj sednici Komisije biti razmatrani svi prispeli predmeti. Očekujemo da zaposleni i poslodavci na jasno postavljena pitanja dobiju konkretne odgovore u skladu sa zakonom i na način kako smo dogovorili prilikom vođenja pregovora i zaključivanja PKU, što do sada nije bio slučaj. Sindikat će i nadalje insistirati na strogom poštovanju pozitivnih propisa, kao i očuvanju prava zaposlenih utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom. Ni na jedno mišljenje koje je u suprotnosti sa zakonom i onim što smo dogovorili vođenjem socijalnog dijaloga NEĆEMO DATI SAGLASNOST.

OTVORENI JUBILARNI 20. SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 7/6/2015 18:51:43
Tags: sportskeigrezdravkoSunčevbregSindikatzdravstva
U Sunčevom bregu /Bugarska/ otpočele su jubilarne 20. sportske igre Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Na svečanoj smotri takmičara podignuta je zastava igara, a sve prisutne učesnike i goste pozdravio je predsednik dr Zoran Savić, koji je i proglasio igre otvorenim. U narednih sedam dana članovi Sindikata iz cele Srbije ogledaće se u mnogim sportskih disciplinama.

ODMOR PO NAJPOVOLjNIJIM USLOVIMA ZA ČLANSTVO SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/5/2015 11:33:49
Tags: SindikatzdravstvaodmorletovanjeRekreaturs
Obaveštavamo članstvo da je Sindikat potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ”Rekreatursom”. Ekskluzivno pravo na korišćenje najpovoljnijih aranžmana uz popuste od 20% do 25% od zvaničnog cenovnika navedene agencije, imaju isključivo članovi našeg Sindikata. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti predsedniku sindikalne organizacije, predsedniku okruga-grada i Stručnoj službi Sindikata.

DAN SESTRINSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/5/2015 09:33:37
Tags: dansestrinstvaSindikatzdravstvaćestitka
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestita DAN SESTRINSTVA svom članstvu i svim zaposlenim medicinskim sestrama i tehničarima

Održan sastanak predstavnika našeg Sindikata i Farmaceutske komore Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/4/2015 10:21:35
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaFarmaceutskakomoraSrbije
Obaveštavamo članstvo da je 16. aprila 2015. godine, održan sastanak kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić, a ispred Farmaceutske komore Srbije, direktor mr Svetlana Stojkov. Na sastanku je razmatran radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Dogovorena je dalja zajednička saradnja. Napominjemo da je naš zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama naišao na široku podršku relevantnih institucija i zaposlenih. Sindikat će i nadalje preduzimati aktivnosti u cilju zaštite zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

OBAVEŠTENjE - Republički odbor doneo Odluku o održavanju izbora u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za naredni mandatni period

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/4/2015 12:02:31
Tags: Sindikatzdravstvaizborirepubličkiodbor
Obaveštavamo članstvo da je Republički odbor na sednici održanoj 16. aprila 2015. godine, doneo Odluku o održavanju izbora u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za naredni mandatni period. Sa navedenom odlukom i svim pojedinostima u vezi izbora, možete se informisati kod predsednika sindikalne organizacije, predsednika okruga-grada i predsednika POS-a.

Preventivno-rekreativni odmori od septembra 2015.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/3/2015 12:58:29
Tags: Sindikatzdravstvarekreativniodmorsporazum
Nakon upućenog dopnsa reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu vezano za korišćenje prava na preventivno-rekreativne odmore, održana su dva sastanka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje 24. i 26. marta 2015. godine. Na sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja bio je prisutan i ministar zdravlja Ass. dr Zlatibor Lončar.

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA POŠTOVANjE PRAVA IZ POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/3/2015 17:26:13
Tags: SindikatzdravstvapreventivniodmorPKU
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije zahtevaju hitan sastanak zbog neprimenjivanja odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave u delu koji se odnosi na korišćenje prava na preventivno-rekreativne odmore zaposlenih.

VAŽNO OBAVEŠTENjE - SINDIKAT HITNO REAGOVAO NA DOPIS MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 18:04:55
Tags: SindikatzdravstvadopisMinistarstvazdravljasocijalniprogramracionalizacijauzdravstvu
Sindikat je reagovao po hitnom postupku, te je obavljen razgovor sa nadležnim u Ministarstvu zdravlja. Obavešteni smo da kriterijumi za racionalizaciju u javnom sektoru nisu određeni, već je dopis poslat u cilju prikupljanja informacije o eventualnom broju zaposlenih koji su zainteresovani za dobrovoljni raskid radnog odnosa. Tek kada se bude znao orijentacioni broj, uradiće se kriterijumi. Smatramo da je ovakvo postupanje nedopustivo, jer se zaposleni ne mogu prijavljivati za program za koji ne postoje kriterijumi.

UVOĐENjE PLATNIH RAZREDA IZ UGLA SINDIKATA U ZDRAVSTVU - KAKO DO PRAVEDNIJE RASPODELE NOVCA

Objavio Administrator in Mediji · 7/2/2015 13:11:28
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaplatnirazrediZakonoraduPKU
Uvođenje platnih razreda za zaposlene u javnoj upravi, trebalo bi, prema najavama, da se primenjuje od sredine 2015. Namera je da se izjednače zarade svih koji obavljaju iste poslove i imaju iste kvalifikacije. Prema rečima ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, platni razredi omogućiće uvođenje reda i pravednije određivanje zarade u javnoj upravi. Reč je, međutim, o obimnom i ozbiljnom poslu koji će zahtevati vreme. Platni razredi deo su Zakona o platama, kako je objasnila ministarka Udovički, sa ciljem da se učvrsti i pojača kontrola budžeta nad zaradama u javnoj upravi. Novi sistem plata, osim što trebada obezbedi transparentnost, uvođenje reda,kao i bolji uvid i kontrolu načina utvrđivanja plata u javnoj upravi. Osim kvalikikacije, biće uzeta u obzir i složenost posla, odgovornost, kao i rad u teškim uslovima. S druge strane, lekari i drugi zaposleni u zdravstve- nom sistemu Srbije strepe da bi opet „kola mogu da se slome na njima" i da novi sistem plaćanja neće biti pravedan za sve. Reprezentativni sindikati zdravstvenih radnika pokušavaju da u pregovorima sa vlastima postignu što je moguće bolju poziciju za svoje članstvo i zahtevaju pravednu raspodelu novca.

VAŽNO OBAVEŠTENjE - PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/2/2015 11:29:21
Tags: SindikatzdravszvaPKUSocijalnojzastiti
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da je Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, objavljen u ”Sl. glasniku RS”broj 11/2015, od 30. januara 2015. godine. Napominjemo da je navedeni ugovor stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Republike Srbije”, dakle 31. januara 2015. godine.

POTPISAN PKU ZA SOCIJANU ZATITU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/1/2015 13:02:28
Tags: PKUSindikatzdravstvaVladaSrbije
Danas su predstavnici reprezentativnih sidnikata i predstavnici ministarstva potpisali Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zastittu.

OBAVEŠTENjE POVODOM ORGANIZOVANjA JUBILARNIH 20.SUSRETA ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/1/2015 10:04:06
Tags: SindikatzdrvastvaSusretizdravljaOrganizacioniodbor
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da će se tradicionalni 20. Susreti zdravlja održati u Sunčevom Bregu, u Republici Bugarskoj, u periodu od 07. do 13. juna 2015. godine. Napominjemo da je do 02. marta 2015. godine, neophodno prijaviti broj učesnika tradicionalnih 20. Susreta zdravlja sa odstupanjem +/- 20% i uplatiti najmanje 10% potrebnih novčanih sredstava. Takođe, napominjemo Vam da je do 06. aprila 2015. godine potrebno prijaviti broj učesnika sa odstupanjem +/- 10% i uplatiti najmanje 20% potrebnih sredstava. Konačan broj učesnika predsednici okruga-grada dostavljaju Organizacionom odboru najkasnije do 15. maja 2015. godine, a konačnu uplatu (100%) potrebno je izvršiti najkasnije do 20. maja 2015. godine. Prijave ekipa sa takmičarskim disciplinama predsednici okruga-grada dostavljaju Organizacionom odboru najkasnije do 05. maja 2015. godine. Molimo Vas da se striktno pridržavate utvrđenih termina. Za sve dodatne informacije možete se obratiti predsedniku sindikalne organizacije u Vašoj ustanovi, odnosno predsedniku okruga-grada i Stručnoj službi Sindikata.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/1/2015 09:47:15
Tags: PKUSindikatzdravstvasocijalnezaštiteVladaSrbije
Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata vezano za pregovore koji se vode sa pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije povodom zaključivanja PKU za socijalnu zaštitu. Pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu nastavljeni su 22.januara 2015. godine. Pregovarački timovi su razmatrali odredbe Radnog teksta Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu po dobijenim primedbama od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i zakonodavstva.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/1/2015 12:00:12
Tags: SindikatzdravstvaSlužbeniglasnik
U Službenom glasniku Republike Srbije br. 147/2014 objavljen je “Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštitie iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga” za 2015 godinu.

OBAVEŠTENJE !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/1/2015 10:10:09
Tags: SindikatzdravstvaPKUSlužbeniglasnik
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR (PKU) ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS 1/2015, od 6. januara 2015. Godine.

dr Zoran Savić: Kolektivni ugovor je rezultat višemesečnog pregovaranja (VIDEO)

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/1/2015 13:36:13
Tags: PKUZoranSavić.Sindikatzdravstva
Izjava dr Zorana Savića data TANJUG-u povodom potpisivanja PKU za oblast zdravstva (VIDEO )

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NAŠEM SINDIKATU

Objavio Administrator in Novosti · 31/12/2014 11:53:26
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbije
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NAŠEM SINDIKATU

POSLEDNJA VEST - POTPISAN PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/12/2014 12:26:33
Tags: PKUSindikatzdravstvaZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je danas, 30. DECEMBRA 2014. godine POTPISAN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

I ODBOR ZA ZDRAVLJE I PORODICU SKUPŠTINE SRBIJE POTVRDIO - SOPSTVENA SREDSTVA OSTAJU ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/12/2014 10:57:02
Tags: sopstvenasredstvaSindikatzdravstva
Povodom vašeg dopisa od 24. decembra 2014. godine kojim tražite da se prihodi koje ostvare ustanove u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite zadrže karkakter sopstvenih prihoda, obaveštavamo vas da je na sednici Odbora održanoj 22. decembra 2014. godine, na kojoj je razmatran Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, član Odbora dr Darko Laketić postavio pitanje o tome da li sopstvena sredstava zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini. Predstavnik Ministarstva finansija Irena Injac odgovorila je sledeće: "Sopstveni prihodi budžetskih korisnika ukinuti su izmenama ovog zakona u 2012. godini, s tim što su sopstveni prihodi ustanova, zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i korisnika organizacija za obavezno socijalno osiguranje, a norma glasi da - prestaju da važe ti propisi 1. januara 2015. godine, ukoliko se za to stvore tehnički uslovi.

STIGAO POZIV ZA POTPISIVANJE PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/12/2014 15:53:36
Tags: PKUSindikatzdravstva
Ministarstvo zdravlja uputilo je poziv našem Sindikatu za potpisivanje PKU. Svečano potpisivanje zakazano je za utorak 30.12.2014.god. u 11.00 časova u prostorijama Ministarstva zdravlja.

INFORMACIJA O PREGOVORIMA ZA ZAKLjUČIVANjE PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/12/2014 18:49:49
Tags: PKUSindikatzdravstvaZoranSavić
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da su na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja, članovi pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije postigli saglasnost o Predlogu teksta PKU za delatnost zdravstva. Očekuje se da Vlada Republike Srbije, na sednici koja će se održati 27.12.2014. godine da saglasnost na navedeni predlog, kao i da se Republički odbor Sindikata izjasni o istom. Planira se potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost zdravstva u utorak 30.12.2014.godine.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/12/2014 13:46:08
Tags: Sindikatzdravstvaisplatazarade
Na današnjem sastanku održanom u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje v.d. direktor dr Verica Lazić je predsedniku našeg Sindikata potvrdila da će decembarska zarada zaposlenima u delatnosti zdravstva biti isplaćena do kraja 2014.godine.

VAŽNO OBAVEŠTENjE : OSTAJU SOPSTVENA SREDSTVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/12/2014 10:59:29
Tags: Sindikatzdravstvaspostvenasredstvaurgencijabudžet
Nakon kontradiktornih informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi primene Zakona o budžetskom sistemu, Sindikat je hitno reagovao i tim povodom uputio urgenciju nadležnim državnim organima. Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva da je nakon više urgencija upućenih resornim ministarstvima i skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu, usvojen zahtev Sindikata i sopstvena sredstva zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini.

ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE I DAVANjE SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I LOKALNA SAMOUPRAVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/12/2014 12:33:30
Tags: Sindikatzdravstvazdravstveneustanovezahtev
Na sastanku održanom 18.12.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost", Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i predstavnici pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije usaglasili su predlog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Očekujemo da preduzmete sve mere u skladu sa Vašim nadležnostima, u cilju davanja saglasnosti na predloženi tekst PKU, a najkasnije do 24.12.2014. godine. Napominjemo da važeći ugovor ističe 31.12.2014. godine.

INICIJATIVA ZA UKLjUČIVANjE PREDSTAVNIKA SINDIKATA U RAD STRUČNE KOMISIJE ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PRI MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/12/2014 15:22:05
Tags: Sindikatzdravstvakomisijazahtev
U skladu sa zahtevom Sindikata i dogovorom postignutim na sastanku održanom 15.12.2014. godine, Sindikat podnosi inicijativu za uključivanje naših predstavnika u rad stručne komisije za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja. Nakon saznanja da je formirana gore navedena komisija, Sindikat je ukazivao da je od krucijalnog značaja za reformu primarne zdravstvene zaštite aktivno učešće predstavnika Sindikata u radu iste.

INFORMACIJA O PREGOVORIMA ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA DELATNOST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/12/2014 14:48:33
Tags: PKUSindikatzdravstvasocijalnazaštitaregovori
Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata vezano za pregovore koji se vode sa pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije povodom zaključivanja PKU za delatnost zdravstva i socijalne zaštite. Održano je više sastanaka u Ministarstvu zdravlja radi usaglašavanja stavova predstavnika reprezentativnih sindikata i pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije. Očekujemo da se pregovori završe u toku sledeće nedelje i da se nakon toga članovi ROS-a izjasne o predloženom tekstu PKU za delatnost zdravstva.

O B A V E Š T E Nj E - ODRŽANA SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/11/2014 10:11:26
Tags: RepubličkiodborSindikatzdravstvaplatePKUštrajkmereVladeMinistarstvozdravlja
Republički odbor Sindikata na sednici održanoj 26. novembra 2014. godine razmatrao je radno – pravni i materijalni položaj članstva sindikata i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštitite i konstatovao sledeće: Obezbeđeno je da se otpremnina za odlazak u penziju isplaćuje u visini tri zarade, kako je to utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija sa proširenim dejstvom. Naš Sindikat je takođe, obezbedio da nadležno ministarstvo dostavi novu instrukciju vezano za obračun i isplatu plata zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zbog umanjenja plata. Na zahtev našeg Sindikata sopstveni prihodi ustanova ostaju i u narednoj godini. Problem zaposlenih u stomatologiji je u postupku rešavanja i očekuje se isplata zaostalih plata početkom naredne godine. Odobren je prijem novih zaposlenih u zdravstvu radi popune nedostajućih kadrova.

BANKA MATIČNIH ĆELIJA DOSTUPNA ČLANOVIMA NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/11/2014 17:14:26
Tags: Sindikatzdravstvamatičnećelijeskaldištenje
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji su u ime Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i kompanije Beo Stem Cell potpisali dr Zoran Savić i Gabriela Ristić, A kojI se odnosi na skladištenje matičnih ćelija iz krvi pupčanika članovima Sindikata i zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

ZAHTEV ZA IZUZIMANjE NAKNADE ZA TOPLI OBROK I REGRES OD UMANjENjA PLATE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/11/2014 14:56:09
Tags: SindikatzdravstvatopliobroksmanjenjeplataPKUVladaSrbije
U skladu sa obavljenim razgovorima na sastanku održanom u Vladi Republike Srbije dana 24.11.2014.godine, kojem su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da mesečnu naknadu za ishranu (topli obrok) i regres za godišnji odmor izuzmete iz umanjenja plata. Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014) u osnovicu neto prihoda ne uračunavaju se oni elementi plate koje zakon inače i ne podvodi pod osnovnu neto platu - naknada za ishranu u toku rada i regres za godišnji odmor i druge različite naknade troškova... Podsećamo Vas da je članom 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014) propisano da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku dana i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/11/2014 14:00:26
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićAleksandarVučićPKUsmanjenjeplatazahtevVladaSrbije
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da je nakon jučerašnje konferencije za štampu reprezentativnih sindikata društvenih delatnosti i inicijative koju je pokrenuo naš Sindikat vezano za nezakonito umanjenje plate zaposlenima čija je neto plata niža od 25.000,00 dinara, zakazan hitan sastanak u Vladi Republike Srbije. Sastanku su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima.

ZAHTEV ZA ISPLATU OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU ZAPOSLENIMA U SKLADU SA POSEBNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/11/2014 12:45:19
Tags: SindikatzdravstvaRFZOPKUotpremninepenzije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva od Vas striktno poštovanje člana 107. stav 1. tačka 1) Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom, kojim je propisano da je poslodavac dužan da isplati zaposlepom otpremnnnu pri odlasku u penziju najmanje u visini tri prosečne plate zaposlenog u momentu isplate, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne plate po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

VAŽNO OBAVEŠTENjE !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/11/2014 13:06:12
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićplataosnovicaumanjenjesmanjenjeVladaSrbije
Nakon stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014) 28. oktobra 2014. godine, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava umanjuje se za 10%. Zaposleni čija je osnovna NETO PLATA pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila NIŽA OD 25.000 DINARA, ZADRŽAVA SVOJU NETO PLATU. Isplata akontacije plate za novembar 2014. godine je urađena po umanjenoj osnovici za 10%, čime su svim zaposlenima u delatnosti zdravstva umanjene akontacije. Odmah nakon saznanja o umanjenju akontacije, naš Sindikat je preduzeo aktivnosti. Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je pokrenuo inicijativu, obavio razgovore sa predstavnicima ministarstva zdravlja i ukazao da je kod isplate akontacije za novembar 2014. godine prekršen zakon.

SREĆNA SLAVA

Objavio Administrator in Akcije · 14/11/2014 13:58:58
Tags: lekarskaslavaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestita lekarsku slavu članstvu i svim lekarima

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 14/11/2014 10:11:57
Tags: AKTIVNSTISINDIKATASindikatzdravstvaPKUsmanjenjelataZoranSavištrajkMinistarstva
Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata nakon Javne sednice održane ispred zgrade Vlade Republike Srbije dana 29.10.2014. godine. Održana su četiri sastanka u Ministarstvu zdravlja i to 30.oktobra,4.,6 i 12. novembra 2014. godine. Na navedenim sastancima razgovarano je o platnim razredima i zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Radni tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva je usaglašen sa resornim ministarstvom. Očekuje se nastavak pregovora, na kojem će pored predstavnika Ministarstva zdravlja, pregovarački tim Vlade Republike Srbije činiti i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

MINISTARSTVIMA UPUĆEN ZAHTEV DA PRIHODI KOJE OSTVARE USTANOVE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZADRŽE KARAKTER SOPSTVENIH PRIHODA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2014 09:23:22
Tags: Sindikatzdravstvasopstveniprihodi
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zahteva da se po hitnom postupku izvrši izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013). Članom 47. stav 1. propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje pripadnost sopstvenih prihoda korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

RFZO POTVRDIO POSTUPANJE PO INSTRUKKCIJI MINISTARSTVA KOJA JE DONEŠENA NA ZAHTEV NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/11/2014 11:43:16
Tags: SindikatzdravstvaRFZOPKUotpremnineMinistarstvo
U skladu sa Vašim zahtevom za poštovanje prava zapospenih utvrđenih posebnim kolektivnim ugovorom broj 050 od 06.11.2014. godine, obaveštavamo vas da je Republički fond za zdravstveno osiguranje postupio po mišljenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA – DATA NOVA INSTRUKCIJA RFZO U VEZI ISPLATE OTPREMNINA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/11/2014 09:10:44
Tags: SindikatzdravstvaRFZOoptremninePKU
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva da je nakon više intervencija upućenih Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja u vezi isplate otpremnina prilikom odlaska u penziju, usvojen opravdani zahtev Sindikata. RFZO je dao novu instrukciju i umesto dve, isplaćuju se tri zarade. Takođe, svim zaposlenima kojima su isplaćene dve zarade, poslodavac je u obavezi da isplati razliku. Napominjemo još jednom da su poslodavci dužni ......

MINISTARSTVO POZIVA NA SASTANAK POSEBNE RADNE GRUPE ZA ZDRAVSTVO

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/11/2014 13:50:23
Tags: SindikatzdravstvaPKUMinistarstvozdravljasastanakradnagruparavrstavanjepslova
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 12. novembra 2014. godine sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama Ministarstva zdravlja, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kabinet broj 372) održati sastanak Posebne radne grupe za razvrstavanje poslova u oblasti zdravstva.

RFZO UPUĆEN ZAHTEV ZA POŠTOVANjE PRAVA ZAPOSLENIH UTVRĐENIH PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/11/2014 20:54:25
Tags: SindikatzdravstvaRFZOPKU
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva još jednom da poštujete prava zaposlenih utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija sa proširenim dejstvom vezano za isplatu otpremnina za odlazak u penziju.

Ne propustite večeras - RTS1 u 21 h emisija „DA MOŽDA NE“

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 09:15:33
Tags: ZoranSavićZlatiborLončarSindikatzdravstvaSrbije
Danas, 6. novembra 2014. godine na prvom programu RTS-a u 21 sat u emisiji „DA MOŽDA NE“ gosti su: Ministar zdravlja ass dr Zlatibor Lončar predsednik Sindikata dr Zoran Savić narodni poslanik dr Dušan Milisavljević

S A O P Š T E Nj E - U jednodnevnom štrajku 5. novembra 2014. god. učestvovalo oko 80% zaposlenih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 09:06:33
Tags: štrajkSindikatzdravstvaSrbije
U organizovanom jednodnevnom štrajku održanom 5. novembra 2014. godine učestvovalo je oko 80% članstva Sindikata i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite u Republici Srbiji. Pregovori o platnim razredima za oblast zdravstva nastavljaju se danas, 6. novembra 2014. godine. Takođe, tokom naredne nedelje nastavljaju se pregovori o Posebnom kolektivnom ugovoru za oblast zdravstva i oblast socijalne zaštite.

Sindikati javnog sektora i društvenih delatnosti SSSS traže hitan sastanak sa premijerom i ministrom finansija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 08:49:39
Tags: smanjenjeplatajavnisektordruštvenisektorSindikatzdravstva
Sindikati javnog sektora i društvenih delatnosti Saveza samostalnih sindikata Srbije traže hitan sastanak, najkasnije do 12.11.2014.god. radi pojašnjenja opravdanosti smanjenja plata u javnom sektoru i društvenim delatnostima.

S A O P Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/11/2014 13:35:31
Tags: Sindikatzdravstvaštrajk
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su danas, 04. novembra 2014. godine nastavljeni pregovori između pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije i predstavnika reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike Srbije o Posebnom kolektivnom ugovoru za oblast socijalne zaštite. Na ovaj način Ministarstvo za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja je otpočelo sa realizacijom jednog od štrajkačkih zahteva Sindikata.

OBAVEŠTENjE O OTPOČINjANjU PREGOVORA ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/10/2014 15:12:55
Tags: PKUSindikatzdravstvasocijalnazaštitapregovori
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastanku održanom 31.10.2014.godine otpočeli pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost socijalne zaštite. Sastanku su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić, državni sekretar Branka Gajić sa saradnicima, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bojana Potežica, ispred Ministarstva finansija Nataša Zavođa i predstavnici reprezentativnih sindikata u oblasti socijalne zaštite.

UPUĆEN ZAHTEV MINISTARSTVU ZDRAVLJA I RFZO ZA HITNO REŠAVANjE PITANjA POLOŽAJA INSTITUTA I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE I POLOŽAJA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2014 12:12:02
Tags: SindikatRFZOMinistarstvozdravljazahtevzaposleniradnici
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u zavodima/institutima za javno zdravlje, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 3AHTEVA 1. Da RFZO obezbedi uslove za razmatranje postojećeg (nepravednog) načina finansiranja instituta/zavoda za javno zdravlje, koji se primenjuje od 2002. godine, kao i da se izvrši izmena Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013), (odredbe izmena 93/2012 koje nisu integrisane u tekst), na način da se u članu 47. stav 2. broj: "2015" zamenjuje se brojem: "2016" ili da se u stavu 3. istog člana posle reči: "ustanove kulture" dodaju reči: "i zdravstvene ustanove čiji su osnivači Republika Srbija i organi lokalne vlasti,". Navedeno iz razloga što je od krucijalnog značaja za opstanak rada instituta/zavoda za javno zdravlje da se sopstveni prihodi ne uzimaju u budžet RS

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije uputili zahtev Vučiću

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/10/2014 13:23:28
Tags: SindikatzdravstvaVučićzahtevplatezaradePKU
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, iskazuju ogromno nezadovoljstvo članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti materijalnim položajem i merama Vlade Republike Srbije i ZAHTEVAJU IZUZIMANjE ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE OD UMANjENjA ZARADA ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OBLAST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE JEDINSTVENO SAGLEDAVANjE SVIH ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

U ČETVRTAK 30.10.2014. SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA O PLATNIM RAZREDIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2014 15:34:57
Tags: platnirazrediSindikatzdravstvaMinistarstvozdravlja
Obaveštavamo Vas da ćе se u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine sa početkom u 11:30 čасова u Palati Srbije ( Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kabinet ministra br. 370 ) održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata na temu platnih razrеda. Molimo da navedenom sastanku neizostavno prisustvujete.

SUTRA JAVNA SEDNICA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ISPRED VLADE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2014 14:08:50
Tags: javnasednicaSindikatzdravstvasocijalnazaštitasmanjenjeplataprotestštrajk
Obaveštavamo javnost da će se u organizaciji reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije i to Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” održati Javna sednica ispred zgrade Vlade Republike Srbije, u sredu 29.10.2014. godine, sa početkom u 11 časova. Sindikati će iskazati ogromno nezadovoljstvo zbog smanjenja plata, daljeg urušavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, odugovlačenja sa postupkom pregovora o zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva, nejednakog sagledavanja zaposlenih u javnom sektoru...

Stigao poziv za odpočinjanje pregovora za zaklučenje PKU za socijalnu zaštitu u RS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/10/2014 12:33:34
Tags: SindikatzdravstvaPKUsocijalnazaštitaVladaSrbije
Obaveštavamo vas da će se sastanak predstavnika pregovaračkog tima Vlade i Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, oba sindikata kao reprezentativna za oblast socijalne zaštite, održati dana 31.10.2014. godine, u 11,00 časova, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, drugi sprat, soba 20 — kabinet pomoćnika ministra Branke Gajić, u predmetu započinjanja pregovora za zaključivanje Posebnog kolekgivnog ugovora (PKU) za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.

dr Zoran Savić - Medija Centar Beograd

Objavio Administrator in Mediji · 25/10/2014 00:43:56
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaSrbijemedijacentarsmanjenjeplata
Konferencija za štampu pod nazivom ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”, koja je održana 14.10.2014. godine u Medija Centru

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/10/2014 15:40:28
Tags: Sindikatsaopštenjezdravstvo
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU

PREDSEDNIŠTVO DONELO ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/10/2014 13:47:40
Tags: ŠTRAJKSindikatzdravstvaPKUplatesmanjenjeplata
Na osnovu člana 2.,3.,4. i 11. Zakona o štrajku ("Službeni list SRJ , br. 29/96, "Službeni glasnik RS", br. 101/2005, 103/2012) i Odluke Republičkog odbora Sindikata br. 191/14 od 16.10.2014. godine o orgakizovanju jednodnevnog štrajka zaposlenih u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u Republici Srbiji, Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sprovodi ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK 1.Jednodnevni granski štrajk zaposlenih organizuje se radi ispunjavanja sledećih zahteva: A) IZUZIMANjE ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE OD UMANjENjA ZARADA B) ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OBLAST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE C) JEDINSTVENOG SAGLEDAVANjA SVIH ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU 2. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih održaće se dana 05.11.2014. godine. 3. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih ispoljava se prekidom rada, okupljanjem zaposlenih u ustanovi i čitanjem Proglasa, uz poštovanje minimuma procesa rada. 4. Štrajkački odbor čine članovi Predsedništva Sindikata koji vode štrajk i zastupaju interese zaposlenih.

INFORMACIJA SA SASTANKA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/10/2014 15:25:55
Tags: SindikatzdravstvaMinistarstvozdravljaplatnirazrediplatenaknadastomatologija
Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja kojem su prisustvovali državni sekretar pri Ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić, članovi Komisije za izradu platnih razreda i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu, razgovaralo se o predlogu platnih razreda i drugim otvorenim pitanjima. Još jednom je zahtevano da svi zaposleni u javnom sektoru imaju isti tretman u vezi sa platnim razredima. Napominjemo, da je predlog našeg Sindikata vezano za platne razrede zaposlenih u zdravstvu u najvećem delu prihvaćen.

DANAS JE DAN NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/10/2014 11:01:07
Tags: SindikatzdravstvadanSindikatajubilej
SVIM NAŠIM ČLANOVIMA ČESTITAMO DAN SINDIKATA

U Medija centru održana konferencija ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”

Objavio Administrator in Mediji · 14/10/2014 14:56:25
Tags: Sindikatzdravstvamedijacentarmedijikonferencijanovinarištrajk
Na konferenciji za štampu pod nazivom ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”, koja je održana 14.10.2014. godine u Medija centru, predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu izneli su stavove povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije i najavili mogućnost organizovanja štrajka.

MINISTRU VULINU UPUĆENA INICIJATIVA ZA NASTAVAK PREGOVORA I ZAKLJUČIVANJE PKU ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/10/2014 09:13:49
Tags: PKUSindikatzdravstvasocijalnazaštitaMinistarstvorada
Na sastanku održanom 10.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, utvrdili su tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite, te Vam dostavljaju isti radi daljeg postupanja. Molimo Vas da u što kraćem roku zakažete sastanak, kako bismo nastavili pregovore radi potpisivanja gore navedenog ugovora. S poštovanjem,

Srbija će uvoziti lekare

Objavio Administrator in Mediji · 13/10/2014 08:42:39
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićštednjalekariodlazeSrbija
Nedavno usvojene ekonomske mere Vlade Srbije za izlazak iz krize naišle su na oštru reakciju građana širom zemlje. Svi se, uglavnom, slažu da se nalazimo u veoma ozbiljnoj finansijskoj krizi, da u budžetu nema dovoljno para da se namire sve obaveze, ali i kritički se odnose prema merama koje će u prvom redu pogoditi zaposlene u javnim službama i penzionere. Među onima koji će na svojim leđima osetiti teret izlaska iz sadašnje krize jesu i zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Oni ne podržavaju vladine mere jer, kako ističe predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite dr Zoran Savić, „one neće ništa dobro doprineti zaposlenima u zdravstvu i građanima Srbije".

Reprezentativni sindikati utvrdili tekst PKU za oblast socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2014 16:03:29
Tags: SindikatzdravstvasocijalnaezaštiteSrbijePKU
Na sastanku održanom 10.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, utvrdili su tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite i isti uputili Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja na dalje postupanje. Sindikati insistiraju da se pregovori nastave u najkraćem mogućem roku, a sve u cilju potpisivanja gore navedenog ugovora.

Održana Regionalna konferencija zdravstva Jugoistočne Evrope

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2014 15:06:04
Tags: SindikatzdravstvaREGIONALNAKONFERENCIJAzdravstva
U Prolom Banji od 07. do 10. oktobra održana je Regionalna konferencija zdravstva Jugoistočne Evrope. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom fondacije ”FridriCh Ebert”, a domaćin je bio naš Sindikat.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/10/2014 21:39:14
Tags: Sindikatzdravstvamedijikonferencijasmanjenjeplata
Na sastanku održanom 07.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, dogovorili su se da održe konferenciju za štampu sa temom: ”SMANjENjE PLATA, KAP KOJA PRELIVA ČAŠU”...

Održan sastanak u Vladi Republike Srbije - dijalog se nastavlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/10/2014 15:18:11
Tags: SindikatzdravstvaplatnirazrediPKUZlatiborLončar.KoriUdovički
Na današnjem sastanku održanom u Vladi Republike Srbije, kojem su prisustvovali ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar, sa državnim sekretarima i potpredsednica Vlade, ministar Kori Udovički sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu, razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i to: 1.Najavljenom umanjenju zarada 2.Platnim razredima 3.Posebnom kolektivnom ugovoru 4.Drugim pitanjima (sopstveni prihodi, minuli rad, instrukcije RFZO...)

POSLEDNJA VEST

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/10/2014 10:41:26
Tags: SindikatzdravstvaZlatiborLončarKoriUdovičkiVladaSrbije
Danas 02.10.2014.god. u 12.30 časova, u Vladi Srbije održaće se sastanak ministra zdravlja ass.dr Zlatibora Lončara i potpredsednice Vlade Kori Udovički sa predstavnicima reprezentativnih Sindikata u zdravstvu.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/10/2014 09:56:48
Tags: Sindikatzdravstvafarmaceutasestarazakonsastanakhitno
Na sastanku održanom 30.09.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, doneli su odluku o zajedničkom preduzimanju daljih aktivnosti povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije.

OBAVEŠTENjE - Minimalna cena rada u 2015. godini 121 dinar

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/9/2014 15:15:39
Tags: SindikatzdravstvaminimalnacenaradaVladaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donela odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a biće primenjivana od 1. januara 2015. godine.

DODELOM PEHARA I MEDALJA ZAVRŠENI SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 22/9/2014 01:12:53
Tags: SusretizdravljasportskeigreSindikatzdravstvaZoranSavić
U pet takmičarskih dana medicinari iz cele Srbije ogledali su se na sportskim terenima hotela Kotva. Takmičenja su protekla u fer i korektnoj atmosferi kako i dolikuje sportskoj manifestaciji, a svečanom dodelom medalja i pehara najboljim pojedincima i ekipama uspešno su završeni 19. Susreti zdravlja. Takmičarima i gostima se na učešću zahvalio predsednik dr Zoran Savič, a zastava Susreta je spuštena sa jarbola do sledeće godine.

OTVORENI 19. SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 15/9/2014 13:47:33
Tags: SusretizdravljaBugarskasportskeigreSindikatzdravstvaZoranSavić
Juče, 14.09.2014.god. u Sunčanom Bregu (Bugarska) otvoreni su tradicionalni 19. Susreti zdravlja u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. U sportskim takmičenjima madicinara učestvuju prestavnici svih okruga, sa preko 1000 takmičara u raznim disciplinama, a sva takmičenja odvijaće se u narednih šest dana na terenima hotelskog kompleksa Kotva. Dobrodošlicu i fer takmičenja učesnicima poželeo je dr Zoran Savić, predsednik Sindikata, koji je posle smotre učesnika, intoniranja himne i podizanja zastave Susreta zdravlja proglasio igre otvorenim.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/9/2014 21:17:29
Tags: zakonoplatamazakonozdravstvenomosiguranjuSindikat
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 11.09.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 99/2014, objavljeni sledeći zakoni: 1.Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 2.Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju

OBAVEŠTENjE - otpočeo postupak isplate finansijske pomoći članstvu Sindikata pogođenom elementarnim nepogodama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/9/2014 14:41:37
Tags: isplatapomoćiSindikatzdravstvaisplatapomoćičlanstvu
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je otpočeo postupak isplate finansijske pomoći članstvu Sindikata pogođenom elementarnim nepogodama.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/9/2014 15:26:02
Tags: SindikatdravstvaMinistarstvoradaFondzdravstvenezaštiteotpremnine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da su ovlašćeni predstavnici Sindikata obavili razgovore sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom nezakonite instrukcije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 121-1608/14 od 15.08.2014. godine. Podsećamo još jednom da se instrukcija odnosi na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u visini dve prosečne zarade, a ne na način kako je to propisano članom 107. stav 1. tačka 1) Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom, dakle najmanje u visini tri prosečne plate zaposlenog u momentu isplate, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne plate po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/9/2014 10:02:35
Tags: SindikatzdravstvaZakonzdravstvenojzaštiti
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 01.09.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 93/2014, objavljen Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

POSEBNA ZAHVALNOST KOLEGAMA IZ CRNE GORE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/8/2014 21:13:50
Tags: pomoćugroženimaSindikatzdravstvaUnijasindikataCrneore
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je Unija slobodnih sindikata Crne Gore donirala humanitarnu pomoć članstvu Sindikata pogođenom elementarnim nepogodama. Ovim putem Sindikat izražava posebnu zahvalnost kolegama iz Crne Gore na iskazanoj solidarnosti prema članstvu Sindikata.

ZAHTEV ZA HITNO POVLAČENjE NEZAKONITE INSTRUKCIJE U VEZI ISPLATE OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/8/2014 15:02:15
Tags: Sindikatzdravstvaotpremninepenzijeisplatanezakonite
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva od Vas, da po hitnom iostupku. a u skladu sa Vašim nadležnostima, naložite da se povuče nezakonita instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 121-1608/14 od 15.08.2014.godine, koja je upućena pokrajinskom fondu i svim filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Navedenom instrukcijom dato je apsolutno nezakonito obaveštenje u vezi visine isplate otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama i to pozivajući se na član 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu kojim je propisano da je poslodavac dužan da isplati zaposlenom, U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM otpremninu pri odlasku u penziju, NAJMANjE u visini dve prosečne zarade.

OBAVEŠTENjE POVODOM OBRAČUNA UVEĆANjA ZARADA ZA MINULI RAD

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/7/2014 09:37:11
Tags: SindikatzdravstvaZakonoraduminimalnazaradaosnovicaobracunaplata
Na zahtev članstva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obaveštavamo Vas da se nova izmena odredbe člana 108. Zakona o radu, koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine, kojim se uređuje da pravo na uvećanu zaradu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, najmanje 0,4% od osnovice ne primenjuje na zaposlene u javnom sektoru odnosno, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Na zaposlene u javnom sektoru, odnosno zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, u skladu sa članom 2. Zakona o radu, primenjuje se poseban zakon za obračun i isplatu plata, dodataka i ostalih primanja i to Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. Glasnik RS“ br. 48/91... i 23/13 drugi zakon). To praktično znači da nema promena u odnosu na dosadašnji način obračuna uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

U Službenom glasniku objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/7/2014 12:27:37
Tags: SindikatzdravstvaZakonoraduizmenezakona
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastitti Srbije obavestava clanstvo da je u Sluzbenom glasniku RS br. 75 od 21. jula 2014. godine objavljen: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju

OBAVEŠTANJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/7/2014 10:49:38
Tags: SindikatzdravstvaminimalanzaradaSlužbeniglasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je u Službenom glasniku RS, broj 74 od 18. jula 2014. godine objavljena Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godina.

ODRŽAN VELIKI PROTEST PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU !!

Objavio Administrator in Novosti · 17/7/2014 22:33:15
Tags: protestSindikatzdravstvaSekcijamladihzakonoradu
GALERIJU FOTOGRAFIJA SA VELIKOG PROTESTA ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE, A PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU POGLEDAJTE OVDE

Pismo podrške Saveza sindikata Republike Srpske

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/7/2014 11:05:10
Tags: SindikatRepublikaSrpskapodrškaradnicimaprotestZakonoradu
Poštovane koleginice i kolege, Savez sindikata Republike Srpske, sa svojim članovima i članicama, svim srcem i svom snagom podržava istorijsku borbu protiv porobljavanja radnika Republike Srbije. Zgroženi smo postupcima Vlade Srbije, kao socijalnog partnera, u iracionalnom stavu da će novim Zakonom o radu, koji je u stvari Zakon za poslodavce a protiv radnika, otvarati nova radna mjesta i tako smanjiti stopu nezaposlenosti. Ispostaviti fakturu za sve političke i ekonomske promašaje u jednoj zemlji radnicima je grijeh, koji se ne prašta i ne zaboravlja. Želimo vam da budete jedinstveni, dovoljno hrabri, da sve bahate eksploatatore radnika i čovjeka pošaljete u istorijski zaborav i odbranite civilizacijske tekovine: tri osmice, zarađenu platu, sigurno i zdravo radno mjesto. Nije zgoreg da napomenemo da Republika Srpska s pažnjom prati dešavanja u Srbiji, kao i da su mnoga zakonska rješenja, donesena u Srbiji, u istom obliku donesena i u Republici Srpskoj. Zbog toga je naša podrška, ne samo sindikalno iskrena vama, nego i podrška nama samima u borbi za radnička prava. Uz vas smo u borbi za čovjeka, radnika, za sindikat kao jedinog istinskog zaštitnika ljudskih, radničkih i sindikalnih prava. SREĆNO !

PREGLED PRAVA ZAPOSLENIH KOJI SE UMANjUJU PREDLOGOM ZAKONA O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/7/2014 18:33:01
Tags: ZakonoradusmanjenjepravaradnikaotkazSindikat
Produžavanje trajanja rada na određeno vreme (sa jedne na tri i više godina) Smanjuje se naknada za korišćenje godišnjeg odmora /umanjenje za doprinos poslovnom uspehu Poslodavca). Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva (u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice), sa sedam na pet dana Restrikcija kolektivnog pregovaranja (suštinskim nepostojanjem proširivanja dejstva kolektivnih ugovora) Smanjeno je davanje po osnovu minulog rada, čime se anulira kompletan staž kod poslodavca, te će se obračuvanovati samo kod poslednjeg poslodavca, čime se prosečno smanjuje plata do 15%. Ukida se plaćanje po osnovu smenskog rada (umanjenje zarade za 26%). Zaposleni gubi pravo na naknadu troškova ako promeni mesto stanovanja koje je ugovoreno ugovorom o radu, bez saglasnosti Poslodavca. Smanjuju se prava kod Poslodavca prilikom otvaranja stečaja (otežano utvrđivanje potraživanja zaposlenih...) Smanjuju se prava zaposlenih prilikom upućivanja na rad kod drugog poslodavca, jer on ne može da zadrži ranija prava kao kod novog poslodavca) Smanjuje se zaštita trudnica kod otkaza (mogućnost otkaza za vreme odsustva zbog povrede radne obaveze, ali to stvara mogućnost zloupotrebe) Na delu je gušenje sindikalnnog organizovanja i delovanja, jer se: DRASTIČNO smanjuje zaštita sindikalnog predstavnika (teškoće u dokazivanju da je stavljen u nepovoljniji položaj zbog sindikalnog delovanja). Ograničava se delovanje i rad sindikata (prost-tehn. uslovi, mogućnosti za „profesionalno“ delovanje sindikata, visina naknade, časovi za sindikalni rad....) U cilju lakšeg otpuštanja, uvodi se: - Drastično se smanjuju prava zaposlenih kod nezakonitog otkaza (u pogledu visine naknade štete, što može dati „podsticaj“ za otkaz) - produžavaju se rokovi kada poslodavac može da uruči otkaz - smanjuje se vreme kada zaposleni koji je otpušten kao tehnološki višak ima prednost pri zapošljavanju kod nekadašnjeg poslodavca, - smanjuje se rok kada zaposleni može da pokrene spor

SAOPŠTENjE Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granski sindikati Nezavisnost

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/7/2014 18:27:49
Tags: SindikatprotestZakonoradu
Zaposlenima i svim građankama i građanima Srbije ! Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je usmeravan u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast. Razmere krize, dramatična nezaposlenost i rastuće siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi deficit i usahle investicije najbolje pokazuju da su politički i finansijski bankrot jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom. Jesu li zaposleni, sindikati i građani krivi za to? Oni su već pokazali dovoljno strpljenja i spremnosti na žrtve i ne mogu i neće da ponovo plate tuđi ceh.

POZIV ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/7/2014 09:52:13
Tags: protestpozivSindikatzdravstvaZakonoradu
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštitit Srbije poziva svoje članove da se DANAS 12.07.2014. god. pridruže protestu koji organizuju Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost povodom usvajanja antiradničkih zakona u Vladi RS. Okupljanje učesnika u 15,00 na Trgu Nikole Pašića , odakle će se organiozovano krenuti ka Vladi Republike Srbije. Sekcija mladih Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštitit Srbije poziva SVE MLADE u Srbiji da svojim učešćem u današnjem protestu iskažu svoje nezadovoljstvo i zabrinutost za svoju budućnost koja će usvajanjem ovakvih zakona biti još neizvesnija. Uzmi učešće i ti !! Izbori se sa svoja praava !

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SSS Srbije i UGS Nezavisnost

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/7/2014 19:45:03
Tags: zakonoraduSindikatzdravstva
Nakon razgovora predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, sa premijerom Vučićem, ministrom Vulinom i predstavnicima drugih nadležnih ministarstava, u četvrtak 10. jula, učinjen je poslednji napor i pokušaj da se na tripartitnoj radnoj grupi približe i usaglase do sada neusaglašeni stavovi o izmenama i dopunama Zakona o radu. Ovaj pokušaj, na žalost, nije uspeo jer predstavnici Vlade i Unije poslodavaca Srbije nisu odustali od zahteva da se izmenama Zakona o radu, u delu zarada i drugih primanja, značajno umanje primanja zaposlenih, a ponuđenim rešenjem vezanim za prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, samo je deklarativno ostavljena mogućnost takve odluke koju je u praksi apsolutno nemoguće realizovati, niti su pristali na razgovor o drugim neusaglašenim ili sa njihove strane samoinicijativno unetim odredbama.

SAOPŠTENjE PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/7/2014 14:40:42
Tags: saopštenjeSSSSSindikatzakonoraduizmenezakonamladiradnicinarod
Nasilje nad zaposlenima, koje pokušava da se izvrši izmenama Zakona o radu, bez javne rasprave, predstavlja otvoreno podaništvo stranim interesima, jer još niko razuman nije rekao da je visok stepen radničkih prava uzrok lošeg ekonomskog stanja u Srbiji. Atak na zarade, koje su najmanje u Evropi, odbijanje da se definiše minimalna zarada, iako to čine i najrazvijenije zemlje, olakšano otpuštanje u zemlji gde je stopa nezaposlenih najviša u Evropi, a šanse za novo zapošljavanje nikakve - najvažniji je pravac i cilj kreatora ovog zakona, kako bi radnike učinili još siromašnijim i time pogodnijim za izrabljivanje. Nemogućnost zapošljavanja i nesigurnost radnog mesta već je učinilo da mladi ljudi u Sbiji nemaju perspektivu, dok su svi ostali u strahu od gubitka posla i još veće bede koja im preti. Samozvani levičari i patriote nisu rešili kriminalne privatizacije, nisu pronašli investitore, nisu oživeli preduzeća i pokrenuli ekonomski oporavak Srbije, ali zato uspešno žrtve tragične ekonomske situacije proglašavaju glavnim krivcima.

SSSS : SPREMITE SE ZA PROTESTE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/7/2014 13:33:39
Tags: SindikatSSSSzakonoraduprotest
Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije je ovlastilo Predsedništvo da, u slučaju da se ne postigne kompromis sa vladom i poslodavcima oko izmena i dopuna Zakona o radu, donese odluku o održavanju protesta i preduzme tehničke pripreme za njihovo organizovanje. Nažalost, i posle dugih i teških pregovora smo i dalje daleko od dogovora oko ključnih tema, a vlast najavljuje hitan ulazak teksta zakona u skupštinsku proceduru. Zato vas obaveštavam da budete spremni da se na poziv SSSS, u najkraćemo mogućem roku, priključite protestima koji će biti održani u Beogradu i koji će trajati više dana.

SINDIKATI SA VUČIĆEM O ZAKONU O RADU

Objavio Administrator in Mediji · 1/7/2014 14:00:43
Tags: SindikatZakonoraduSindikatzdravstvakolektivniugovor
Izveštaji medija o sastanku predstavnika Sindikata sa premijerom Vučićem

Predsednici reprezentativnih sindikalnih centrala uputili su poziv predsedniku Vlade Republike Srbije, Aleksandru Vučiću da u direktnom razgovoru usaglase stavove o izmenama i dopunama Zakona o radu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/6/2014 10:38:58
Tags: SindikatzdravstvaZAkonoraduSSSS
U javnosti, među sindikatima i posebno radnicima, izbila je potpuna konfuzija oko predloženih izmena i dopuna Zakona o radu. Nove izmene i dopune se iz dana u dan predlažu, konfuzne i protivrečne izjave predstavnika vlasti se prenose preko medija skoro svakodnevno, hitna sednica parlamenta na kojoj bi bio usvojen zakon se najavljuje bar nedeljno, a verzije nacrta tog zakona umnožavaju i volšebno nastaju, a da se ne zna ko stoji iza njih. Prava jagma za tim dokumentom vlada i među novinarima, koji već nedeljama bezuspešno pokušavaju do dođu do teksta zakona koji se tako dobro skriva od javnosti, posebno zaposlenih, uprkos činjenici da od njega zavisi njihova dalja budućnost i egzistencija.

Održana tribina "Mere Vlade Republike Srbije i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite"

Objavio Administrator in Mediji · 19/6/2014 17:25:31
Tags: tribinaSindikatzdravstvasocijalnazaštitazakonoradu
Tribinu "Mere Vlade Republike Srbije i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite" organizovao je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, u saradnji sa reprezentativnim sindikatima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na republičkom nivou, a prisustvovali su joj predstavnici gotovo svih nadležnih institucija koje su pozvane.

Sindikat zaposleiih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obavestio premijera Vučića o održavanju tribine i zatražio podršku za svoje aktivnosti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/6/2014 14:52:22
Tags: tribinapremijerVučićSindikatzdravstva
Obaveštavamo Vas da Sindikat zaposleiih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u saradnji sa reprezentativnim sindikatima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na Republičkom nivou organizuje tribinu na temu: „MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE I POLOŽAJ ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA ISOCIJALNE ZAŠTITE" Poziv za učešće u radu tribine upućen je: Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu finansija, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Namera nam je da vođenjem socijalnog dijaloga rešimo otvorena pitanja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Smatramo da i Vi to želite. Zato očekujemo da predstavnici nadležnih organa učestvuju u radu tribine.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/6/2014 15:02:09
Tags: SindikatzaposlenihuzdravstvuisocijalnojzaštitiSrbijeZakonoradu
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastancima održanim 05.06.2014.godine i 10.06.2014. godine kome su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić sa saradnicima, ispred Ministarstva zdravlja pomoćnik ministra Gordana Basta sa saradnicima i predstavnici Ministarstva finansija predstavnici našeg Sindikata izneli probleme zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Takođe, iznet je predlog na koji način bi trebalo definisati odredbu člana 246. stav 2. Zakona o radu koja propisuje zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za javne službe.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/6/2014 09:33:31
Tags: SindikatzdravstvaobaveštenjeMinistarstvozdravljaMinistarstvozaradsastanak
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastanku održanom 05.06.2014.godine kome su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić sa saradnicima i ispred Ministarstva zdravlja pomoćnik ministra Gordana Basta sa saradnicima, predstavnici našeg Sindikata izneli probleme zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koji će se razmatrati na narednom sastanku.

Saopštenje SSSS - najnoviji predlog Zakona o radu neprihvatljiv !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/6/2014 08:58:20
Tags: zakonoraduSindikatzdravstvaOrbovićVladaSrbijepregovorikolektivniugovor
bzirom na dezinformacije koje su prisutne ovih dana u medijima, kao i izjave da je skoro sve dogovoreno sa sindikatima vezano za novi zakon o radu, obaveštavamo članstvo da je najnoviji nacrt tog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo rada, neprihvatljiv za Savez samostalnih sindikata Srbije. To je nedvosmisleno rečeno i na poslednjoj sednici Veća SSSS, održanoj 4. juna 2014. godine, na kojoj je zaključeno da će, ukoliko se novi zakon ne vrati u okvire koji su ranije dogovoreni sa premijerom Aleksandrom Vučićem, sindikat morati da pribegne drugim, radikalnim vidovima sindikalne borbe. Naši članovi Radne grupe za izmene Zakona o radu su u poslednja tri i po meseca usaglašavali stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada. Umesto da obradi samo tih pet elemenata koji su dogovoreni s premijerom, u novom tekstu nacrta samoinicijativno su unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene.

O B A V E Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/6/2014 09:34:17
Tags: SindikatzdravstvaMinistarstvozdravlja
Na poziv pomoćnika ministra zdravlja, Gordane Baste, 3. Juna 2014. godine održan je prvi sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja u novom sazivu i našeg Sindikata. Predstavnici Sindikata izneli su aktuelne probleme zaposlenih i ukazali na težak materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih u zdravstvu Novi sastanak održaće se u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 5. juna 2014. godine.

Delegacija Sindikata obišla Krupanj

Objavio Administrator in Aktivnosti · 30/5/2014 09:54:34
Tags: poplavaKrupanjdelegacijaSindikat
Delegacija Sindikata obišla je ugroženo članstvo u Krupnju, 29.05.2014. godine radi uvida u oštećenja na stambenim objektima i upućivanja pomoći. Na žalost, zbog nepristupačnosti terena, najugroženijiem području nije se moglo prići.

EPSU Poruka solidarnosti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/5/2014 12:45:37
Tags: EPSUsolidarnostSindikatzdravstvapoplavekriza
Kongres Evropske federacije javnih službi (EPSU) danas šalje poruku solidarnosti svima onima koji su pogođeni najgorom poplavom u proteklih 120 godina u centralnoj Evropi. Kongres spaja stotine sindikalaca koji se bore za kvalitetne javne službe kao važan element socijalne Evrope, nesreća nas podseća na važnost ovih službi. Pošto se Srbija, Bosna, Hrvatska i ostale zemlje bore sa dramatičnim posledicama poplave, uključujući gubitak života i znatnu materijalnu štetu, EPSU takođe odaje priznanje radnicima javnih službi koji su usred ove nesreće. U svim zemljama koje su pogođene poplavom spasioci spasavaju ljude zarobljene na spratu njihovih kuća, lečeći povređene u bolnicama, popravljajući električne instalacije u gradovima i selima koja su potpuno odsečena a rade i mnogo, mnogo više kako bi vratili život u normalu.

VAŽNO OBAVEŠTENjE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/5/2014 13:00:48
Tags: SindikatzdravstvaSrbijepomoćpoplavepoplaavljenapodručjasolidarnost
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da će se sednica Republičkog odbora Sindikata održati 22. maja 2014.godine, kada će se doneti odluka o načinu i visini pomoći stanovništvu ugroženom poplavama, kao i članovima našeg Sindikata koji su pogođeni istim. Sindikat izražava ogromnu zahvalnost predstavnicima sindikata zdravstva Crne Gore i Makedonije, Vladimiru Pavićeviću i Ljubiši Karanfilovskom, na iskazanom razumevanju, kao i na ponuđenoj pomoći stanovništvu pogođenom elementarnom nepogodom.

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva još jednom traže HITAN sastanak sa ministrima !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/5/2014 12:43:08
Tags: Sindikatzdravstvareprezentativnisindikatizahtevministarstvimahitansastanakpoložajzaposlenih
Na sastanku održanom 13.05.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije doneli su odluku o zajedničkom preduzimanju daljih aktivnosti povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije. Podsećamo Vas da smo već upućivali zahteve za hitno održavanje sastanka, ali do dana sačinjavanja ovog pismena nismo dobili odgovor. Smatramo da vođenjem socijalnog dijaloga možemo iznaći rešenje koje je u interesu svih, u suprotnom bićemo prinuđeni da preduzmemo radikalnije mere uključujući protest i štrajk u grani. Sa iznetog, reprezentativni sindikati očekuju da po HITNOM postupku sazovete sastanak.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/5/2014 14:03:40
Tags: Sindikatzdravstva
Na sastanku održanom 13.05.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije doneli su odluku o zajedničkom preduzimanju daljih aktivnosti povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije o smanjenju plata, uvođenju platnih razreda, donošenju Zakona o izmenama i dopunama zakona o radu, solidarnog poreza... Tim povodom, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu finansija i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja još jednom je upućen zahtev za hitno održavanje sastanka.

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije uputili Ministarstvima zahtev za hitno razmatranje položaja zaposlenih u zdravstvu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/5/2014 10:31:58
Tags: zdravstvoSindikatpoložajzaposlenihradnopravnistatusmaterijalnipoložaj
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” razmatrali su aktuelne probleme zaposlenih i doneli sledeće zaključke:

MINISTARSTVU ZDRAVLJA UPUĆENA INICIJATIVA ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA DOBIJANjE STATUSA SLUŽBENOG LICA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/5/2014 12:32:47
Tags: inicijativasluzbenolicezdravstveniradniciSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije povodom sve učestalijih i brutalnijih napada na zdravstvene radnike, koji se neretko okončavaju i smrtnim ishodom, još jednom Vam se obraća sa zahtevom za pokretanje inicijative za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika, kako bi zaposleni zdravstveni radnici dobili status službenog lica. Napominjemo da smo godinama unazad upućivali inicijative nadležnim državnim organima u smislu da zdravstveni radnici dobiju status službenog lica. Nažalost, do današnjeg dana nismo naišli na razumevanje i inicijativa nije prihvaćena od strane nadležnih državnih organa. Status zdravstvenih radnika u Krivičnom zakoniku ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013) kao ”lice koje obavlja poslove od javnog značaja” nije dao očekivane rezultate.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/5/2014 16:24:21
Tags: 1MAJSindikatzdravstvaprotest
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je povodom Međunarodnog dana rada, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost 1. maja 2014. godine održan veliki protestni skup u Beogradu, sa kojeg je Vladi Republike Srbije poslata oštra poruka protiv najavljenih mera štednje, smanjenja plata i otpuštanja u javnom sektoru. Učešće na navedenom skupu uzeli su i članovi našeg Sindikata.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/5/2014 12:24:56
Tags: Sindikatzdravstvainicijativaslužbenolicelekarimedicinskoosoblje
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije povodom još jednog tragičnog događaja u zdravstvu, koji je okončan smrtnim ishodom lekara Zdravstvenog centra ”Studenica” obaveštava članstvo, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i celokupnu javnost kako sledi: Godinama unazad, Sindikat je upućivao inicijative nadležnim državnim organima i institucijama u smislu da zdravstveni radnici dobiju status službenog lica. To dalje znači da bi se status zdravstvenih radnika u svemu izjednačio sa statusom ovlašćenih službenih lica, sudija, tužilaca i policajaca.

ČESTITKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/4/2014 10:12:02
Tags: SindikatzdravstvapremijerčestitkaministriVlada
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije uputio je čestitku Aleksandru Vučiću na izboru za premijera Republike Srbije. Takođe, upućena je čestitka na izboru ministru zdravlja, ministru finansija i ministru rada. Uz upućene iskrene čestitke, Sindikat je iskazao i želju da se ostvari dobra i uspešna saradnja, na zadovoljstvo korisnika usluga i zaposlenih u delatnostima zdravstva i socijalne zaštite.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/4/2014 12:31:50
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbijeosnovicazaradaisplata
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je Vlada Republike Srbije donela zaključak o uvećanju osnovice cene rada za 0,5%, koji se primenjuje uz isplatu plate-zarade za april 2014. godine. Očekujemo postupanje nadležnih u RFZO u cilju realizacije zaključka Vlade Republike Srbije.

Sindikalna organizacija zaposlenih u Gerontološkom centru Beograd uputila dopis UO ustanove zbog odsustva komunikacije sa rukovodstvom

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/4/2014 12:17:06
Tags: gerontololoskicentarSindikatzdravstva
U dopisu UO, iznose se svi aktuelni problemi, od nemogućnosti uspostavljanja dijaloga sa direktorkom Centra, do kršenja prava i diskriminacije zaposlenih po osnovu isplata zarada, jubilarnih nagrada, kršenju normativa itd.

PRVOMAJSKI PROGLAS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/4/2014 21:13:17
Tags: prvimajSindikatzdravstvaproglas
Prvim masovnim izlaskom na ulice, pre 128 godina, radnici su se izborili za osmočasovno radno vreme i, kao simbol uspeha u radničkoj borbi, ustanovili međunarodni praznik rada i radničkog pokreta. A gde smo mi to danas?  U Srbiji je više od 800 hiljada nezaposlenih, više od milion građana živi ispod granice siromaštva, ogroman broj već se nalazi u dužničkom ropstvu, u redovima ispred narodnih kuhinja i u neprekidnom strahu od onog što donosi sutra.  Dužina radnog vremena, visina plate, ali i redovnost i vreme isplate, zavise isključivo od poslodavca.  Bezbedni uslovi rada predmet su procene poslodavaca, a ulaganje u zaštitu najčešće se tretira kao nepotreban trošak.

Održana Druga sednica Sekcije mladih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/4/2014 17:56:18
Tags: SekcijamladihsekcijaSindikatudravstva
U prostorijama Sindikata, Dečanska br.14, održana je Druga sednica Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Prisutne mlade sindikalce pozdravio je predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić, i tom prilikom ih upoznao sa aktuelnim dešavanjima u delovanju Sindikata. U radu sednice učestvovalo je 15 članova Sekcije. Po otvaranju rada sednice, predsednica Gordana Preković je upoznala učesnike sa aktivnostima Sekcije između dva sastanka.

Ministarstvo rada potvrdilo da je Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu na snazi

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/4/2014 11:33:48
Tags: PKUSindikatzdravstvaMinistarstvorada
Povodom vašeg zahteva broj 26/14 u vezi sa rokom važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 22/02, 110/06 - dr. propis), obaveštavamo vas sledeće: Članom 284. stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS’br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) propisano je da odredbe kolektivnog ugovora koji je na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koje nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, ostaju na snazi do zaključivanja kolektivnog ugovora u skladu sa ovim zakonom.

Upućen dopis Povereniku za informacije od javnog značaja i Zaštitniku građana zbog diskriminacije zaposlenih u GC Beograd

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/4/2014 08:35:23
Tags: gerontološkicentarBeogradSindikatzaštitnikgradjanapoverenik
Sindikalna organizacija zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu obraća Vam se zbog uskraćivanja osnovnih prava zaposlenih, u RJ „Dnevni centri i klubov"i, Gerontološkog centra Beograd. Ukazujemo Vam da jedan deo zaposlenih i to u institucionalnom delu navedene ustanove svoja prava ostvaruje u skladu sa zakonskim propisima, dok se drugi deo nalazi u podređenom položaju. Sindikat smatra da situacija u Gerontološkom centru Beograd predstavlja eklatantan primer diskriminacije zaposlenih. Zbog višegodišnje diskriminacije zaposlenih u jednom delu ustanove, odnosno zaposlenih u RJ Dnevni centri i kpubovi,, Gerontološkog centra Beograd i neostvarivanja zakonom utvrđenih prava. Sindikat je organizovao proteste ispred Sekretarijata za socijalnu zaštitu - GUGB 24.03.2014.godine, ispred Vlade RS 26 03 2014 godine i ispred Gerontološkog centra Beograd, 28.03.2014. godine.

Svetski dan zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/4/2014 12:36:42
Tags: danzdravljaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da se pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije, 07.april širom sveta obeležava kao Svetski dan zdravlja (engl. World Health Day). Svetski dan zdravlja se slavi kao godišnjica osnivanja SZO, s jedne strane, ali u isto vreme organizacija koristi taj dan da bi skrenula pažnju svetske javnosti na najznačajnije probleme u vezi sa zdravljem ljudi na globalnom nivou. Svetski dan zdravlja danas priznaju i obeležavaju mnoge vlade i nevladine organizacije zainteresovane za javno zdravlje, a među njima i Vlada Republike Srbije. Cilj je da se ukaže na konkretan problem, da se podigne svest ljudi o njegovom značaju, kao i da se predlože odgovarajuće mere, odnosno konkretna rešenja i da se finansijski i na druge načine pomogne svim regionima, s akcentom na one koji su najugroženiji. Napominjemo da zdravstvo ne predstavlja samo trošak u budžetu naše države kako neki žele da ga prikažu, već naprotiv, predstavlja krucijalnu granu i investiciju svakog naprednog i zdravog društva.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/4/2014 12:32:19
Tags: SindikatzdravstvasocijalnazaštitaRepubličkiodborSindikatazdravstvaPKU
Pododbor za socijalnu zaštitu Republičkog odbora Sindikata na sednici održanoj 03.04.2014. godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj članstva i svih zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i zaključio kako sledi: Iskazano je nezadovoljstvo zbog neažurnosti i odugovlačenja nadležnih državnih organa u postupku zakazivanja pregovora i zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu. Istaknuti su problemi u vezi koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih. Vlada Republike Srbije je najavila donošenje Zakona o platnim razredima koji će na drugačiji način rešiti koeficijente zaposlenih. Članovi Pododbora za socijalnu zaštitu pružili su punu podršku našim članovima i zaposlenima u Gerontološkom centru Beograd, vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/4/2014 12:32:56
Tags: SindikatzdravstvapododborzasocijalnuzaštituRepubličkiodborzahtevukidanje
Pododbor za socijalnu zaštitu Republičkog odbora Sindikata na sednici održanoj 03.04.2014. godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj članstva i svih zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i zaključio kako sledi: Iskazano je nezadovoljstvo zbog neažurnosti i odugovlačenja nadležnih državnih organa u postupku zakazivanja pregovora i zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu. Istaknuti su problemi u vezi koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih. Vlada Republike Srbije je najavila donošenje Zakona o platnim razredima koji će na drugačiji način rešiti koeficijente zaposlenih. Članovi Pododbora za socijalnu zaštitu pružili su punu podršku našim članovima i zaposlenima u Gerontološkom centru Beograd, vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu. Protesti zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu su održani zbog iskazane diskriminacije zaposlenih u ostvarivanju zakonom garantovanih prava i to: • namenske isplate zarada kao i isplate zarade za februar 2014. (koju je Grad Beograd uplatio još pre mesec dana); • isplate jubilarnih nagrada za 2012. i 2013. godinu; • isplate novogodišnje nagrade za 2013. godinu u iznosu od 4.000,00 dinara. Zaključeno je da se nastave aktivnosti Sindikata sve do ispunjenja zahteva.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEVE NADLEŽNIMA PO PITANJU RADA APOTEKARSKIH USTANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/4/2014 14:05:08
Tags: SindikatzdravstvaapotekarkeustanovezahtevVladaSrbije
Na sastanku predsednika sindikalnih organizacija Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, državnih apoteka u Republici Srbiji, održanom 19. marta 2014. godine i sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 20. marta 2014. godine konstatovano je kako sledi. Državne apoteke su osnovane kao zdravstvene ustanove u skladu sa propisima o javnim službama. čiji je zadatak da sprovode primarnu zdravstvenu zaštitu iz oblasti svoje delatnosti, a to js prvenstveno snabdevanje građana lekovima. Državne apoteke su osnivane od strane opštine, odnosno grada, zbog opšteg interesa i pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite građana, a ne zbog ostvarivanja profita. U apotekama, u državnom sektoru, postoji potpuna kontrola i evidencija utrošaka lekova i materijalnih sredstava. Postojeća mreža apoteka u potpunosti zadovoljava potrebe farmaceutske zdravstvene zaštite u Srbiji. . Uslovi pod kojima su otvarane državne apoteke bili su mnogo strožiji u svim aspektima u odnosu na uslove pod kojima su otvarane privatne apoteke, čime su od samog početka državne apoteke stavljene u neravnopravan položaj. Širenjem mreže apoteka koje će biti potpisnice ugovora sa RFZO, bez prethodno definisanih kriterijuma i merila, može dovesti do ozbiljnih socijalnih problema u smislu viška radnika u državnim apotekama, kao i do ozbiljnih problema u snabdevanju lekovima. U uslovima nelojalne konkurencije, nepostojanja zakonskog uređenja u sferi apotekarstva, kao i nedovoljnog nadzora rada apoteka u privatnoj svojini od strane nadležnih državnih organa, obezvređuje se uloga apoteka u državnoj svojini u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije smatra da je apsolutno neprihvatljivo da se privatnim apotekama dozvoli da posluju sa receptima, dok se ne utvrde jedinstveni kriterijumi i merila i na taj način stvore jednaki uslovi za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou. 

MEDIJI PROPRATILI PROTEST U GERONTOLOŠKOM CENTRU

Objavio Administrator in Mediji · 31/3/2014 13:44:40
Tags: protestŠtrajkSindikatZdravstvagerontološkigentar
Oko 200 radnica Gerontološkog centra protestovalo je 28. marta u 16 sati, jer ih, kako su navele, "poslodavac i upravni odbor diskriminišu na radnom mestu" i traže isplatu jedne zaostale zarade, kao i jubilarnih i novogodišnjih nagrada za dve godine unazad. "Direktore, da li znate gde dadoste naše pare?" , "Tražimo spas. Ako društvu trebamo odvojite nas od Gerontološkog centra Beograd", neki su od transparenata koje su nosile radnice. Dnevni centri i klubovi za starije i služba pomoći u kući jedina su radna jedinica u okviru ove ustanove kojoj nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2012. i 2013. godinu, kao ni novogodišnje nagrade od 4.000 dinara za 2013. godinu. Bezuspešno smo pokušavali da postignemo dogovor sa direktorkom, pa smo organizovali miran protest da bismo branili svoja zakonski garantovana prava. Trpeli smo više od dve godine zbog ugleda ustanove, ali problem je uzeo maha. Nećemo ulaziti u štrajk jer poštujemo korisnike centra - kaže Verica Paunović, predsednica sindikata u ovoj ustanovi. Radnice kažu da im plate kasne mesec dana, iako su dobile potvrdu od grada da je novac uplaćen unapred.

Upučen zahtev za hitna izmena Pravilnika o načinu umanjivanja zarada

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/3/2014 14:34:56
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbijezahtevumanjenjezaradasolidarniporez
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam još jednom ukazuje o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik PC” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”. Naime, zaposlenima koji su pokrenuli sudske postupke zbog neisplaćenih zarada ili usled psplate razlike zarade, obračunava se ”solidarni porez” i na izvršne sudske odluke. To dalje znači, da se zaposlenima umanjuju zarade koje su ostvarene i pre više od deset godina. Dakle, nesumljivo je reč o retroaktivnoj primeni Zakona. Podsećamo da je odredbom člana 197. stav 1. Ustava Republike Srbije propisano da zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo. Iako je Zaštitnik građana Saša Janković, uputio PREVENTIVNU PREPORUKU Ministarstvu finansija vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik PC” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”, u kojoj se, između ostalog, navodi da ”nepravilno” naplaćeni porez bude REFUNDIRAN primaocu prihoda, do dana sačinjavanja ovog zahteva nemamo nikakvih saznanja da se postupilo po istoj.

OPOREZIVANjE ZARADA ZAPOSLENIH PO IZVRŠNIM SUDSKIM PRESUDAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/3/2014 12:07:43
Tags: solidarniporezneustavnostSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, zaposlene i celokupnu javnost o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza". Naime, zaposlenima koji su pokrenuli sudske postupke zbog neisplaćenih zarada ili usled isplate razlike zarade, obračunava se ”solidarni porez” i na izvršne sudske odluke. To dalje znači, da se zaposlenima umanjuju zarade iako su ostvarene i pre više od deset godina. Dakle, nesumljivo je reč o retroaktivnoj primeni Zakona. Podsećamo da je odredbom člana 197. stav 1. Ustava Republike Srbije propisano da zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/3/2014 11:32:25
Tags: SindikatzdravstvaSrbijeSluzbeniglasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 24.03.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 33/2014, objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu.

Informacija o protestu zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/3/2014 11:39:29
Tags: protestSindikatzdravstvasocijalnezaštite
U organizaciji Sindikata zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu 24. marta 2014. godine sa početkom u 16:00 sati, održan je protest ispred Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda, kome je prisustvovalo oko 350 zaposlenih – članova našeg sindikata. Verica Paunović, predsednik Sindikata, je podsetila zaposlene da je protest zakazan posle radnog vremena, kako korisnici usluga ne bi trpeli i apostrofirala razloge koji su izazvali organizovanje protesta: namenska isplata zarada kao i isplata zarada za februar 2014. godine (koja je Sekretarijat preneo Ustanovi pre mesec dana); isplata jubilarnih nagrada za 2012. i 2013. godinu; isplata novogodišnje nagrade za 2013. godinu u iznosu od 4.000,00 dinara.

Održan mirni protest zaposlenih u Gerontološkom centru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/3/2014 22:58:57
Tags: protestGerontološkicentarjubilarnenagradeisplataSindikatzdravstva
Obaveštavamo Vas da je u ponedeljak 24.03.2014. godine u 16.00 časova održan mirni protesti ispred Sekretarijata za socijalnu zaštitu, ul. 27. marta 43-45. Protest je organizovan posle radnog vremena, kako se ne bi ugrozio proces rada.

Novi primer sudske prakse

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/3/2014 22:48:54
Tags: jubilarnenagradesudskapraksaSindikatzdravstva
Na stranici DOKUMENTI postavljen je novi primer sudske prakse vezan za isplatu jubilarne negrade (Sudska praksa 6)

SAOPŠTENjE - STOP DISKRIMINACIJI !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/3/2014 12:35:16
Tags: Sindikatzdravstvarasizamsolidarniporez
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava da se 21. mart obeležava kao Međunarodni Dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Napominjemo, da je Sindikat apsolutno protiv svakog vida diskriminacije, a naročito članstva, odnosno zaposlenih. Nažalost, diskriminacija u Republici Srbiji ”se lepo primila”, samo je treba negovati, pa će i da procveta. Možda preraste i u pravu šumu, a pošto je danas i Svetski Dan šuma, moramo je čuvati, što znači da je iskorenjivanje apsolutno zabranjeno. Godinama unazad ukazujemo nadležnim državnim organima na problem diskriminacije zaposlenih u zdravstvu i podele na ”ugovorene” i ”neugovorene” koju ne poznaje nijedan pravni propis.

IZBORI SU PRED NAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2014 19:51:05
Tags: Sindikatzdravstvaizbori2014
Nadamo se da će posle izbora biti novih radnih mesta iako je zapošljavanje zabranjeno. Očekujemo da ćemo živeti bolje i pored „solidarnog poreza“. Ono što sigurno znamo je da penzije neće biti smanjene. S obzirom da smo jedna od najstarijih nacija penzioneri su naša budućnost. Jednog dana i mi ćemo biti budućnost Srbije ako do penzije preživimo sa ovakvim platama. Sindikat očekuje od novih predstavnika vlasti da donose i primenjuju pozitivne pravne propise protiv kojih nećemo morati da vodimo sudske sporove koji se uvek reše u našu korist. Verujemo da će nova Vlada biti sposobna da „sivu“ ekonomiju uvede u legalne tokove i na taj način popuni budžet sa 3 milijarde evra. Nakon toga neće biti potrebe za „solidarnim porezom“, oživeće privreda i svima će biti bolje. Glasajte za one koji su sposobni da to ostvare.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO VLADI SRBIJE ZAHTEV ZA HITNU IZMENU PRAVILNIKA O NAČINU UMANjIVANjA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/3/2014 14:16:56
Tags: VladaSrbijezahtevizmenazakonaSindikatZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije više puta Vam se obraćao, ukazivao i obrazlagao neophodnost izmene Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 115/2013, a potom i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 08/2014. Napominjemo da je Zaštitnik građana Saša Janković uputio Ministarstvu finansija preventivnu preporuku i potvrdio sve navode našeg Sindikata vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza” i to da se primenom istog KRŠE PRAVA ERAĐANA.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/3/2014 13:09:44
Tags: solidarniporezzastitnikgrađanaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je Zaštitnik građana Saša Janković na osnovu saznanja iz javnih izvora i obraćanja građana, odnosno aktivnosti našeg Sindikata koje su propratili mnogobrojni mediji, doneo preventivne preporuke vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”. Zaštitnik građana je obavestio Ministarstvo finansija Republike Srbije da se primenom Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013) KRŠE PRAVA GRAĐANA. „Solidarni porez” pravilno je obračunati samo za mesečnu isplatu koja nije kumulativna. Zaštitnik građana je uputio PREVENTIVNU PREPORUKU Ministarstvu finansija u kojoj se između ostalog navodi da ”nepravilno” naplaćeni porez bude REFUNDIRAN primaocu prihoda.

OBAVEŠTENjE - potpisan Sporazum o produženju roka važenja PKU za zdravstvene ustanove

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/3/2014 09:38:33
Tags: PKUsporazumproduzenjeSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je potpisan Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 42/10 i 46/13-dr. propis, 74/13 – dr. propis i 97/13 dr. propis), koji se produžava do 31. decembra 2014. godine.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/3/2014 09:06:31
Tags: Sindikatzdravstvasolidarniporezaktivnostiocenaustavnostištrajk
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u vezi sa aktivnostima ostalih sindikata, a povodom primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”, obaveštava svoje članstvo kako sledi:

Emisija TV Mreže posvećena solidarnom porezu

Objavio Administrator in Mediji · 5/3/2014 19:47:31
Tags: solidarniporezSindikatZpranSavić
Emisija TV Mreže posvećena solidarnom porezu u kojoj je učestvovao predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić.

Vlada Srbije odgovorila na zahtev Sindikata o odobravanju pozajmice

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/3/2014 19:36:27
Tags: VladaSrbijepozajmicaSindikatzdravstva
U vezi sa Vašim dopisom broj 7/1 od 20. 02. 2014. godine, obaveštamo da smo predmetni dopis prosdedili Ministarstvu finansija, Ministarstvu zdravlja i Ministarsgvu rada i socijalne politike, na dalju nadležnost. Resorna ministarstva, obavestiće Vas o daljem postupanju no ovom predmetu.

OBAVEŠTENjE POVODOM PRIMENE ZAKONA O UMANjENjU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/3/2014 11:15:52
Tags: solidarniporezSindikatzdravstvoumanjenjeprihodazaradednevnice
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo da je Ministarstvo finansija Republike Srbije nakon više urgencija dalo mišljenje br. 401-00-508/2014-04 od 11.02.2014. godine vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2014 09:57:26
Tags: SindikatzdravstvamedijisolidarniporezZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da će u utorak 04.03.2014. godine u 20:00 časova, na RTS 2 u emisiji ”TV Mreža”, biti objavljen prilog povodom ”solidarnog poreza”.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/2/2014 11:49:13
Tags: SindikatpromocijaPredsedništvosindikatačestitka
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbija obaveštava da se danas 28.02.2014. godine u Kosovskoj Mitrovici, održava svečana promocija knjige: ”Atlas dečije operativne hirurgije” autora dr sci. med. Zlatana Eleka i saradnika, čiji je izdavač Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

OBAVEŠTENjE – ODRŽAN SASTANAK ČELNIKA NAŠEG SINDIKATA I MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 28/2/2014 09:26:39
Tags: SindikatzdravstvuZoranSavićMinistarstvozdravljakapitacijasolidarniporez
a sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja 27.02.2014. godine kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić i potpredsednik Milovan Novaković i ispred Ministarstva zdravlja državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra dr sci. med. Darko Laketić, razgovarano je o aktuelnim problemima u zdravstvu (kapitacija, solidarni porez, rešavanje problema ”neugovorenih” radnika i drugim pitanjima vezano za radno-pravni položaj zaposlenih-Zavod za HMP Niš...).

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - DOPIS TV B92 SA ZAHTEVOM ZA DEMANT

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/2/2014 09:59:52
Tags: B92demantSindikatsolidarniporez
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za objavljivanje hronologije aktivnosti našeg Sindikata povodom uvođenja ”solidarnog poreza”, a povodom obraćanja voditeljke Olje Bećković (na snimku emisije sa sajta ”youtube” vreme 49:09, koji Vam dostavljamo u prilogu(link)) ministru zdravlja prof.dr. Slavici Đukić Dejanović u emisiji Utisak nedelje, citiramo:”i to što ste se Vi dogovorili”. Kako je navedeno celokupna javnost je shvatila da su se reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva složili sa uvođenjem ”solidarnog poreza”, što apsolutno ne odgovara istini. Zahtevamo da objavite saopštenje našeg Sindikata ili da ukoliko to ne učinite date obaveštenje u smislu da ne postoji nikakav dogovor sa sindikatima o uvođenju ”solidarnog poreza”.

HRONOLOGIJA AKTIVNOSTI SINDIKATA POVODOM UVOĐENjA SOLIDARNOG POREZA I ZABRANE ZAPOŠLjAVANjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/2/2014 13:14:51
Tags: solidarniporezSindikatzdravstvuaktivnostihronologija
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije povodom nedoumica koje su se javile kao posledica izjava pojedinih predstavnika resornih ministarstava u sredstvima javnog informisanja, obaveštava članstvo i sve zaposlene o svojim aktivnostima povodom uvođenja ”solidarnog poreza” i zabrane zapošljavanja u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Naime, od samog saznanja da postoji mogućnost uvođenja ovakvih mera Vlade Republike Srbije, Sindikat je preduzeo aktivnosti kako bi se od primene istih izostavili zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Podsećamo da smo još 11.10.2013. godine objavili saopštenje za javnost u kojem smo iskazali ogromno nezadovoljstvo najavljenim merama Vlade Republike Srbije o uvođenju ”solidarnog poreza” i povećanju PDV-a. Tim povodom Dnevni list ”Politika” je objavio izjavu predsednika Sindikata dr Zorana Savića u kojoj je istaknuto oštro protivljenje predloženim merama.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/2/2014 10:17:25
Tags: Sindikatzdravstvuuredbaizmenazapošljavanje
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je dana 22.02.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2014, objavljena Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 12:08:20
Tags: diskriminacijaSindikatzdravstvuMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom ukazuje Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja i RFZO na probleme vezane za ”ugovorene” i ”neugovorene” zaposlene, odnosno iskazanu diskriminaciju zaposlenih. Naime, jedino u oblasti zdravstva postoje zaposleni koje RFZO (preko koga se plate i isplaćuju) ne prepoznaje, pa im plate-zarade isplaćuje poslodavac iz sopstvenih sredstava, ukoliko ista uopšte ima u dovoljnoj meri da bi namirio potraživanja zaposlenih u celosti. Napominjemo, da ni Ustav Republike Srbije, ni Zakon o radu, ni podzakonski akti ne prave razliku po navedenim kriterijumima i propisuju izričitu zabranu svakog vida diskriminacije zaposlenih.

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja - "Nismo nadležni!"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 11:04:39
Tags: MinistarstvozdravljaSindikatzdravstvaZoranSavićdopissolidarniporezumanjenjezarada
Povodom dopisa broj: 07/14 od 31. januara 2014. godine koji ste uputili Ministarstvu zdravlja, a odnosi se na inicijativu za izuzimanje zaposlenih u delatnosti zdravstva od primene propisa kojim se uređuje umanjenje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da sadržaj predmetnog dopisa nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. U skladu sa navedenim, predmetni dopis, odnosno inicijativu prosledili smo Ministarstvu finansija na dalju nadležnost i postupanje.

SOLIDARNI POREZ KAO BELA KUGA !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/2/2014 09:41:23
Tags: solidarniporeztrudnicepljačkabelakugaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom obaveštava članstvo, zaposlene i celokupnu javnost o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”. Sindikat je više meseci unazad upozoravao predstavnike Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva zdravlja na nesagledive posledice koje će izazvati primena „solidarnog poreza”. NAPOMINjEMO DA JE SINDIKAT POKRENUO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UMANjENjU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU. Podsećamo da smo na sastanku održanom 03.02.2014.godine kome su prisustvovali ministar zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović i ministar finansija Lazar Krstić sa saradnicima i usmeno saopštili da će se primenom „solidarnog poreza” oporezovati svaka trudnica i porodilja zaposlena u javnom sektoru, pa čak i one koje primaju minimalnu zaradu, iz razloga što naknada zarade kasni i po više meseci, a zatim se isplaćuje u jednom mesecu. Odgovoreno je da problem postoji i da će se rešiti.

NADLEŽNIMA UPUĆEN ZAHTEV ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O ODOBRAVANjU POZAJMICE ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/2/2014 12:13:52
Tags: zahtevpozajmicaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva odobravanje pozajmice u iznosu od 50.000,00 dinara, za svoje članove i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Realizaciju očekujemo najkasnije do 10. marta 2014. godine. Naime, Sindikat Vam je više puta do sada ukazivao na materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Ocenjujemo da nije potrebno posebno da obrazlažemo potrebu za zaključivanjem Sporazuma o odobravanju o pozajmice. Podsećamo Vas da je Vlada Republike Srbije nekoliko puta do sada naglasila da ima isti stav za sve zaposlene u javnom sektoru - na primer Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, odnosno „solidarni porez".

UPUĆEN ZAHTEV ZA PRIMENU POZITIVNIH PROPISA I OTKLANjANjE UKAZANIH NEPRAVILNOSTI U VEZI SA UMANjENjEM KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U KLINIČKOM CENTRU VOJVODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/2/2014 11:55:51
Tags: zahtevMinistarstvozdravljaSindikatzdravstvakoeficijentKBCVojvodine
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije pristigao je zahtev Jedinstvene sindikalne organizacije Kliničkog centra Vojvodine iz Novog Sada za pružanje pomoći članovima-zaposlenima u Kliničkom centru Vojvodine, povodom dostavljenih ponuda za izmene ugovora o radu, kojim se smanjuje koeficijent za obračun i isplatu plate zaposlenih, a na osnovu Zapisnika o izvršenoj kontroli ugovorenih obaveza u Kliničkom centru Vojvodine broj: 450-5812/13-4 od 22.01.2014. godine od strane nadzornika osiguranja RFZO-a, kao i na osnovu odluke direktora navedene zdravstvene ustanove. Naime, na osnovu uvida u Zapisnik o izvršenoj kontroli ugovorenih obaveza u Kliničkom centru Vojvodine broj: 450-5812/13-4 od 22.01.2014. godine, konstatovali smo da isti sadrži u pojedinim delovima i nalaz koji nije u skladu sa zakonom, odnosno Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Nezakonito umanjenje koeficijenata !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/2/2014 10:16:26
Tags: koeficijentobračunzaradeSindikatzdravstva
Osnovni sud u Valjevu doneo je presudu u korist tužilja zbog nezakonitog umanjenja koeficijenta za obračun i isplatu zarada...

OPLjAČKANI I UVREĐENI LEKARI !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/2/2014 15:27:09
Tags: solidarniporezoporezivanjezaradapljačkazdravstvoSindikatzdravstva
Članstvo Sindikata i visokospecijalizovani kadar zaposlen u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite još jednom iskazuje ogromno nezadovoljstvo i ogoočenje zbog umanjenja neto prihoda. Specijalistički kadar ponovo se pita da li je to nagrada za višedecenijsko obrazovanje, odricanje, za poštovanje struke i profesije ili ovakav vid oporezivanja predstavlja pljačku i otimačinu !... Članovi Sindikata i zaposleni zahtevaju od Vladv Republike Srbij i ministra finansija da još jednom preispitaju svoje postupanje i donete mere.

PRVA OPOREZOVANA ZARADA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/2/2014 14:22:56
Tags: solidarniporezSindikatzdravstvaumanjenjezarade
U ovom mesecu prvi put se oporezuje zarada. Svi sada vidimo koliko smo manje dobili za ono što smo radili, prekovremeno, dežurali, bili pripravni. Ali to nije sve, oni koji su na bolovanju dužem od mesec dana, ako im se naknada isplati za dva ili više meseci u jednom mesecu i to podleže porezu, bez obzira što to za pojedinačni mesec ne prelazi u oporezivu kategoriju. Druga nelogičnost: svi zaposleni u domovima zdravlja dobijaju platu u januaru, februaru i martu prema onome kako su radili u julu, avgustu i septembru 2013. To je kršenje Kolektivnog ugovora u kome striktno piše kako se isplaćuje plata.

SAOPŠTENjE - ODRŽANA SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/2/2014 13:28:19
Tags: ROSSindikatzdravstvaSrbijesednica
Na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 13.02.2014. godine, razmatran je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i ocenjeno je da je isti nezadoljavajući. ROS je zaključio da resorna ministarstva odlažu da postupe po zahtevima iskazanim u podnetoj Peticiji. Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike još uvek nisu dali odgovore. Ministarstvo zdravlja je obavestilo Sindikat da su u toku kadrovske izmene radne grupe za kapitaciju. Napominjemo da navedene izmene traju već 8 meseci. Koliko godina je potrebno Ministarstvu zdravlja da odredi svoje predstavnike radne grupe za kapitaciju?

Mediji propratili saopstenje naseg Sindikata / PREDATA INICIJATIVA USTAVNOM SUDU !

Objavio Administrator in Mediji · 13/2/2014 09:59:53
Tags: ocenaustavnostiZoranSavićSindikatzdravstvamediji
Sindikat izaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, i sindikati obrazovanja ii visokom obrazovanju traže da Ministarstvo finansija izmeni Pravilnik o primeni poreza na plate veće od 60.000 dinara, a od Ustavnog suda Srbije ocenu ustavnosti zakona kojim je "solidarni porez" propisan.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/2/2014 12:52:48
Tags: USTAVNISUDinicijativaocenaustavnostiumanjenjezaradazdravstvoSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je Sindikat podneo Ustavnom sudu Republike Srbije INICIJATIVU za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik RS” broj 108/2013).

Nacin obracuna zarade za 15., 16. i 17. februar 2014. godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/2/2014 12:45:33
Tags: obračunzaredepraznikdnevnicezadaraSindikatzdravstva
PRAZNOVANJE DANA DRŽAVNOSTI SRBIJE 2014.god. - način obračuna zarade u danima praznika

SAOPŠTENJE NAŠEG SINDIKATA U MEDIJIMA : Solidarni porez plaćaju i oni sa minimalcem!

Objavio Administrator in Mediji · 7/2/2014 13:48:56
Tags: Sindikatmedijisaopštenje
Saopštenje našeg Sindikata u medijima:Solidarni porez plaćaju i oni sa minimalcem!

NAJNOVIJE OBAVEŠTENjE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/2/2014 14:17:37
Tags: PKUproduženjerokavaženjaMinistrastvoSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je na sastanku održanom 03.02.2014.godine kome su prisustvovali ministar finansija Lazar Krstić i ministar zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović sa saradnicima, postignuta saglasnost za produženje roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 42/10 i 46/13-dr. propis, 74/13 – dr. propis i 97/13 dr. propis), do kraja 2014. godine.

Stigao poziv za sastanak sa resornim ministrima 3.februara 2014.god.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/1/2014 15:13:12
Tags: polozajzaposlenihradniSindikatzdravstvaSindikat
Obaveštavamo Vas da će se dana 3. februara 2014. godine sa početkom u 11.00 časova u ul. Nemanjina 22-26, Velika sala na VI spratu, krilo A, održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, kojem će prisustvovati ministar finansija Lazar--Krstić i ministr zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Tema sastanka će bitn rešavanje problema u vezi sa materijalnim i radno - pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i drugih otvorenih pitanja koja su izneta na sastanku koji je održan 20.01.2014. godine.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO VLADI SRBIJE INICIJATIVU ZA IZUZIMANjE ZDRAVSTVA OD PRIMENE, ODNOSNO ZA IZMEIU PROPISA O UMANjENjU NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/1/2014 14:06:33
Tags: inicijativaSindikatzdravstvaVladaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i sscijalnoj zaštiti Srbije više puta Vam se obraćao, ukazivao i obrazlagao neophodnost izmene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru objavljenog u ”Službenom glasniku RS” broj 108/2013, odnosno izuzimanja zaposlenih u zdravstvu od primene navedenog zakona. Podsećamo Vas da zaposleni u zdravstvu primaju plate-zarade iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a ne iz sredstava buceta Republike Srbije. Nakon donošenja navedenog zakona, doneti su i Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 115/2013, a potom i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 08/2014.

NOVA PLjAČKA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/1/2014 17:41:01
Tags: umanjenjenetoprihodapljačkapravilnikSindikatzdravstvaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je dana 29.01.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 08/2014, objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru. Navedeni Pravilnik omogućava umanjenje zarada i onim zaposlenim kojima su zarade manje od 60.000,00 dinara mesečno. Naime, mnogi zaposleni u zdravstvu nisu primili akontaciju za januar 2014. godine, pa će im celokupna januarska zarada biti isplaćena u februaru 2014. godine.

OBEZBEĐENA ISPLATA SVIH LIČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/1/2014 10:27:12
Tags: isplataplateprimanjaSindikatzdravstvaMinistrarstvo
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je nakon intervencije našeg Sindikata, Vlada Republike Srbije usvojila zaključak kojim je omugućeno da zdravstvene ustanove čiji su računi trenutno u blokadi, mogu da isplaćuju plate, kao i otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i naknade troškova za prevoz.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/1/2014 11:24:29
Tags: zahtevijavnasednicaMinistarstvozdravljaSindikatzdravstvadopis
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je iz Ministarstva zdravlja stigao odgovor na zahteve Sindikata upućene Vladi Republike Srbije. Zahtevi su upućeni na Javnoj sednici ROS-a održanoj ispred zgrade Vlade Republike Srbije dana 28.11.2013. godine. U prilogu Vam dajemo na uvid odgovor i zahteve koji su predati Vladi Republike Srbije.

OBAVEŠTENjE POVODOM ORGANIZOVANjA 19. SUSRETA ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/1/2014 10:19:20
Tags: SustretizdravljaRSISindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da će se tradicionalni 19. Susreti zdravlja održati u Sunčevom Bregu u Republici Bugarskoj u periodu od 01. do 07. juna 2014. godine. Podsećamo Vas da je do 03. februara 2014. godine, neophodno prijaviti broj učesnika tradicionalnih 19. Susreta zdravlja sa odstupanjem +/- 20% i uplatiti najmanje 10% potrebnih novčanih sredstava, a sve u skladu sa datom instrukcijom broj 90 od 28.11.2013. godine.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM ŠTAJKU U USTANOVAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/1/2014 14:52:32
Tags: ŠTRAJKSindikatzdravstvamediji
Prema informacijama prispelim do 14 sati u Republički odbor Sindikata, Odluka ROS-a o organizovanju i sprovođenju štrajka sprovedena je u 95% ustanova zdravstva i socijalne zaštite. Štrajk upozorenja mediji su izuzetno propratili u KC Srbije, KC Vojvodine, KC Niš, Zdravstvenim ustanovama Kragujevca, Bora, Prokuplja, Zaječara, Jagodine, Aranđelovca, Negotina, Majdanpeka i drugih gradova širom Srbije.

Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije: štrajk upozorenja sutra 23.1.2014.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/1/2014 09:08:49
Tags: ŠTRAJKSindikatzdravstvaRepubličkiodborodluka
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, NIJE PROMENIO ODLUKU o organizovanju i sprovođenju štrajka upozorenja 23. Januara 2014. Godine od 11 do 12 sati u svim ustanovama zdravstva i socijalne zaštite. Zato što: - Mediji su preneli da je na Kolegijumu SES-a dogovoreno da se iz procedure povuče Zakon o radu. - Takođe, preneta je izjava prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da Zakon o radu nije povučen i da su spremni da razgovaraju o svemu.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU !!! ŠTRAJK UPOZORENJA PO VEĆ DONETIM INSTRUKCIJAMA I PLANU 23.01.2014.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/1/2014 13:41:53
Tags: ŠTRAJKUPOZORENJASindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da su sindikalne centrale SSSS i UGS Nezavisnost donele odluku o NASTAVKU AKTIVNOSTI vezanih za štrajk upozorenja koji će se održati 23.01.2014. godine, po planu i instrukcijama koje su dostavljene.

Vlada povlači Nacrt izmena Zakona o radu

Objavio Administrator in Novosti · 20/1/2014 20:21:09
Tags: ZakonoradupovlačenjeSindikatzdravstva
Nacrt izmena Zakona o radu, o kojem je završena javna rasprava, biće povučen, a formiraće se nova radna grupa koja će pripremati predloge izmena tog zakona, odlučeno je u ponedeljak na sastanku kolegijama Socijalno-ekonomskog saveta. Na sastanku su učestvovali premijer Srbije Ivica Dačić koji je na čelu tog saveta, prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučih, predsednik Unije Poslodavaca Nebojša Atanacković i predsednici reprezentativnih sindikata - Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost", Ljubisav Orbović i Branislav Čanak.

OBAVEŠTENjE - Održan sastanak u Ministrastvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/1/2014 14:50:45
Tags: SindikatZdravstvaMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je na poziv državnog sekretara pri Ministarstvu zdravlja prim. dr. Periše Simonovića dana 20.01.2014. godine, održan sastanak povodom rešavanja problema u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i drugim otvorenim pitanjima.

I SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE PRIDRUŽUJE SE ŠTRAJKU UPOZORENJA 32.01.2014.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/1/2014 15:16:29
Tags: ŠTRAJKSindikat
Na sednici Glavnog odbora SLFS od 17.01.2014.godine doneta je odluka da i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije stupi u štrajk upozorenja 23.01.2014. sa jednočasovnom obustavom rada od 11 do 12 časova. Štrajk će se sprovesti u svim zdravstvenim ustanovama Republike Srbije sa zahtevom da se povuče predlog izmena i dopuna Zakona o radu.

ZAKAZAN SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA SA MINISTARSTVIMA ZDRAVLJA I FINANSIJA RADI REŠAVANJA PROBLEMA U VEZI SA MATERIJALNIM I RADNO PRAVNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/1/2014 14:02:19
Tags: socijalnidijalogSindikatzdravstvaMinistrastvo
Povodom rešavanja problema u vezi sa materijalnim i radno pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i rešavanju otvorenih pitanja i radi unapređenja socijalnog dijaloga, obaveštavamo Vas da će se dana 20. januara 2014. godine sa početkom u 10,00 časova u ul. Nemanjina 22-26, Svečana sala na II spratu, krilo A, održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, Ministarstva finansija i ovog ministartva.

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije doneli su Odluke o organizovanju Štrajka upozorenja zaposlenih u zdravstvu u Republici Srbiji

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/1/2014 18:17:15
Tags: ŠTRAJKUPOZORENJASindikatzdravcstva
Na sastanku održanom 15.01.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” doneli su sledeće zaključke: 1. Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije donelp su Odluke o organizovanju Štrajka upozorenja zaposlenih u zdravstvu u Republici Srbiji. Jednočasovni štrajk upozorenja će se održati 23.01.2014. godine, sa početkom u 11 časova, u svim ustanovama zdravstvene i socijalne delatnosti čiji su osnivači Republika Srbija i lokalna samouprava. 2. Zahteva se da se iz dal.e procedure povuče predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. 3. Zahteva se da se po HITNOM POSTUPKU nastave pregovori za zakl>učivanje Posebnih kolektivnih ugovora za oblast zdravstva i oblast socijalne zaštite. Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva očekuju da se po HITNOM postupku postupi po iskazanim zahtevima, u suprotnom bićemo prinuđeni da donesemo odluku o stupanju u štrajk u grani.

PREDSEDNIŠTVO NAŠEG SINDIKATA DONELO ODLUKU O STUPANJU U ŠTRAJK UPOZORENJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/1/2014 17:43:22
Tags: ŠTRAJKPredsedništvoSindikatzdravstvaupozorenje
Obaveštavamo Vas da je Predsedništvo Sindikata, na sednici održanoj 15. januara 2014. godine, izvršilo operacionalizaciju Odluke ROS-a o stupanju u štrajk upozorenja 23. januara 2014. godine u periodu od 11 do 12 sati.

NAJAVLJEN ŠTRAJK UPOZORENJA ZA 23.01.2014. OD 11-12 h

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/1/2014 17:16:44
Tags: najavaštrajkaštrajkupozorenjaSindikatzdravstva
Nezadovoljni tekstom predloga nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i ponuđenim rešenjima, kao i činjenicom da se Zakon menja bez obrazloženja ZAŠTO. Nezadovoljni načinom na koji je tekst sačinjen, bez učešća reprezentativni sindikata, a pod pritiskom stranih poslodavačkih i finansijskih asocijacija. Nezadovoljni pokušajem da naprave konflikt između roditelja i dece, zaposlenih i nezaposlenih, mladih i starijih, nerazumnim obećanjima da će Zakon zapošljavati mlade Nezadovoljni zbog nepostojanja socijalnog dijaloga, nepoštovanja zakonskih procedura u izradi Zakona, zbog konstantnog kršenja Zakona i selektivne pravde. Nezadovoljni odnosom pojedinih ministara prema sindikatima, njihovom arogancijom i isključivošću, kao i otvorenim lobiranjem protiv interesa zaposlenih.

U ime našeg Sindikata, dr Zoran Savić reagovao na dopis Sindikata MSTS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/1/2014 14:08:13
Tags: SindikatzdravstvaSrbijeSindikatsestaraitehnicaraobaveštenjereagovanje
Povodom Vašeg Protesnog pisma upućenog predsednicima sindikalnih organizacija našeg Sindikata, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas obaveštava da su u istom navedene apsolutno netačne i neistinite tvrdnje, kao i nedopustive insinuacije čime se grubo narušava ugled najmasovnijeg i najstarijeg reprezentativnog sindikata zaposlenih u delatnosti zdravstva. Ukazujemo Vam da su Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kako od Vaše strane tako i od strane Dragana Bisenića pristigla obaveštenja kontradiktornog sadržaja, prema kojim svaka strana tvrdi da je baš ona legalni i legitimni predstavnik SMSTS. Napominjemo Vam da za Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i jedna i druga strana prestavljaju legalne i legitimne predstavnike zaposlenih dok nadležni državni organi i institucije ne donesu drugačiju odluku.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/1/2014 14:51:37
Tags: SlužbeniglasnikSindikatzdravstvapravilnikzdravstcenazastita
U ”Službenom glasniku RS” broj 115/2013, objavljen Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu.

Nema plate za sve u DZ Grocka - naš Sindikat odmah reagovao

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/12/2013 13:28:10
Tags: isplatazaradafondSindikatzdravstva
Imamo saznanja da je Republički fond zdravstvenog osiguranja - Filijala za grad Beograd, Domu zdravlja Grocka izvršio prenos sredstava za plate-zarade u menjem iznosu od potrebnog za isplatu drugog dela za decembar 2013. godine i da iz tih razloga zaposleni u Domu zdravlja Grocka juče nisu primili platu, dok su sve ostale ustanove u Beogradu izvršile isplatu iste. Zaposleni u DZ Grocka su diskriminisani u odnosu na ostale zaposlene u zdravstvenoj delatnoti u Beogradu već duže od godinu dana, iako niti su odgovorni, a ni na bilo koji način izazvali nastalo stanje.

DANAS U PODNE NAŠ SINDIKAT PREDAO PETICIJA SA PREKO 25000 POTPISA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/12/2013 14:23:37
Tags: peticijaSindikatzdravstvaVladaSrbije
Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zbog urušavanja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih podnosi PETICIJU koju je potpisalo preko 25.000 zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, sa sledećim zahtevima:

S A O P ŠT E NJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/12/2013 09:49:46
Tags: peticijaVladaSrbijeSindikatzdravstvaZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, celokupnu javnost da će se u sredu, 25. decembra 2013. godine predati Peticija Vladi Republike Srbije. Preko 25 000 članova Sindikata potpisalo je Peticiju zbog urušavanja materijalnog i radno - pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/12/2013 18:18:01
Tags: Sindikatzdravstvasluzbeniglasnikuredbapravilnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 20.12.2013. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 113/2013, objavljeni: 1. Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

NOVI ZAKON O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/12/2013 10:13:26
Tags: Sindikatzdravstvanovizakonoradu

UPUĆEN ZAHTEV PREMIJERU, PRVOM POTPREDSEDNIKU I MINISTRIMA VLADE ZA ZAMENU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU U SKLADU SA KADROVSKIM PLANOM

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/12/2013 11:12:52
Tags: Sindikatzdravstvazahtevzamenazaposlenihkadrovskiplan
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas moli da se PO HITNOM POSTUPKU obezbedi zamena zaposlenih u zdravstvu za sve poslove u okviru Kadrovskog plana ustanove, na koji je saglasnost dalo Ministarstvo finansija na predlog Ministarstva zdravlja. Sindikat predlaže da se zdravstvo izuzme, odnosno da se ne sprovodi postupak utvrćen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS br. 108/2013).

Protest sindikata zdravstva u Novom Sadu

Objavio Administrator in Mediji · 13/12/2013 11:40:43
Tags: SindikatzdravstvaprotestNoviSad
Posle nedavne javne sednice održane u Beogradu, danas je i u Novom Sadu, ispred Srpskog narodnog pozorišta, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije organizovao javnu, protestnu sednicu. Okupljenim zdravstvenim radnicima obratili su se predsednik Republičkog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dr Zoran Savić i predsednica Pokrajinskog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dr Dunja Civrić. Oni su ukazali na ekonomske mere koje pogađaju zaposlene u tim delatnostima, urušavajući njihov materijalni i radnopravni položaj.

SAOPŠTENJE ČLANSTVU - zajednička Javna sednica ROS-a, POS-a, GOS-a Beograda i okružnog odbora Sindikata Južnobačkog okruga 12. decembra 2013. u Novom Sadu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/12/2013 13:42:45
Tags: Sindikatzdravstvajavnasednica
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da će se zajednička Javna sednica ROS-a, POS-a, GOS-a Beograda i okružnog odbora Sindikata Južnobačkog okruga održati u četvrtak, 12. decembra 2013. godine u Novom Sadu, Pozorišni Trg, ispred zgrade Srpskog narodnog pozorišta, sa početkom u 12 sati.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/12/2013 10:24:30
Tags: zakonSindikatZdravstva.glasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 06.12.2013. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 108/2013, objavljeni sledeći zakoni: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 2. Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

ODRŽANA JAVNA SEDNICA ISPRED VLADE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/11/2013 22:28:16
Tags: SindikatzdravstvajavnasednicaprotestVladaSrbije
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - Javna sednica - Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije od Vlade Republike Srbije ZAHTEVA Izmenu Uredbe o korektivnom koeficijentu.. Izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u državnim organima i javnim službama Preispitivanje ekonomskih mera Vlade Republike Srbije o povećanju PDV-a i izuzimanje zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti od plaćanja solidarnog poreza koji dalje urušavaju materijalni položaj svih zaposlenih. Prestanak diskriminacije i rešavanje materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu Pregovore i zaključivanje PKU za oblast socijalne zaštite Realni rast zarada Isplatu novogodišnje, odnosno božićne nagrade za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.

SAOPŠTENJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/11/2013 10:24:51
Tags: javnasednicaSindikatzdravstvaVladaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije održaće Javnu sednicu 28. novembra 2013. godine ispred zgrade Vlade Republike Srbije sa početkom u 12 sati.

Stigao poziv Miiistarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za nastavak pregovora za zaključivanje Posebnog kodektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/11/2013 12:11:02
Tags: PKUpregovoriSindikat
Sindikat zaposleiih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obratio se ovom ministarstvu sa zahtevom broj: 41 - MG od 08.10.2013. godine i zahtevom broj: 65 od 18.10.2013. godine , za hitan nastavak pregovora za zaključivanje Posebnog kodektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite, čije kopije vam u prilogu dostavljamo.

OBAVEŠTENJE - u ”Službenom glasniku RS” objavljena Startegija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/11/2013 14:35:39
Tags: službeniglasnikbezbednostnaraduSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 18.11.2013. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 100/2013, objavljena Startegija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO DOPIS ODBORU ZA ZDRAVLjE I PORODICU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/11/2013 13:00:58
Tags: SindikatzdravstvaSkupštinaSrbijezdravljeporodica
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas obaveštava o aktivnostima koje vodi u cilju zaštite materijalnog i radno pravnog položaja svog članstva i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva.

Odgovor Sindikatu Odbora za rad Narodne skupštine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/11/2013 15:17:50
Tags: SindikatzdravstvaodborzaradSkupštinaSrbije
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, na sednici od 07. novembra 2013. godine, razmotrio je vašu predstavku, koja se odnosi na isplatu nagrade u iznosu od 4. 000 dinara za zaposlene u vaninstitucionalnoj zaštiti, zaposlenima u Radnoj jedinici „Dnevni centri i klubovi“ pri Gerontološkom centru i svim zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite.

S A O P Š T E Nj E Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/11/2013 13:12:38
Tags: SindikatzdravstvaRepubličkiodborsednica
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, na sednici održanoj 7. novembra 2013. godine, razmatrao je materijalni i radno-pravni položaj članstva i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite i konstatovao sledeće:

U Službenom glasniku objavljen Sporazum o produženju važenja PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/11/2013 13:06:19
Tags: PKUsporazumproduženjeSindikatzdravstva
U Službenom glasniku RS sobjavljen Sporazum o produženju važenja PKU

Naš Sindiat upuio zahtev za odpočinjanje hitnih pregovora vezano za materijalni i radno - pravni položaj članstva i svih zaposlenih u zdravstu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/10/2013 14:36:50
Tags: SindikatVladaSrbijepregovorizdravstvomereVlade
Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici održanoj 24. oktobra 2013. godine razmatralo je materijalni i socijalni položaj svog članstva zaposlenog u zdravstvu i socijapnoj zaštiti i zaključilo da se isti kontinuirano pogoršava, a posebno sa predloženim ekonomskim merama Vlade Republike Srbije. Podsećamo Vas da je Sindikat pokrenuo inicijativu za pregovore vezano za materijalni i radno - pravni položaj članstva i svih zaposlenih u zdravstu dopisom od 26. septembra 2013. godine, kao i obaveštenjem od 18. oktobra 2013. godine api nažalost poziv za pregovore još uvek nismo dobili.

Naš Sindikat uputio inicijativu za otpočinjanje pregovora o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenima u delatnosti zdravstva za 2014. godin

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/9/2013 10:10:41
Tags: inicijativaSindikatpregovorizaradeosnovica
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i sscijalnoj zaštiti Srbije u skladu sa članom 93. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom („Sl. glasnik RS", br. 36/10 i 42/10-dr. propis, 46/13 i 74/13), zahteva zakazivanje sastanka na kome bi se pregovaralo o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenima u delatnosti zdravstva za 2014. godinu.

Završen 2. seminar Sekcije mladih

Objavio Administrator in Aktivnosti · 21/9/2013 21:58:40
Tags: seminaredukacijamladiSindikat
U Ivanjici je danas u popodnevnim satima završen drugi seminar Sekcije mladih pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrich Ebert.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/6/2013 17:45:53
Tags: uredbaSindikatzdravstvakorektivnikoeficijent
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 24.05.2013. godine u "Službenom glasniku PC" broj 46/2013, objavljena Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu