Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

12. AVGUST - MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/8/2020 13:41:30

Međunarodni dan mladih ustanovlјen je od strane Ujedinjenih nacija i predstavlјa međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put je obeležen 2000. godine i ima svrhu da se skrene pažnja na probleme mladih širom sveta.

Polovinu svetske populacije čine mladi do 25.godina.


Oni se suočavaju sa brojnim nepravdama i nejednakostima, na koje anomalije ukazuje i Sindikat.


Mladi predstavlјaju snagu i budućnost naše zemlјe i naše organizacije.
Sindikat čestita svim mladima Međunarodni dan mladih – 12.avgust.


SAOPŠTENјE ZA JAVNOST POVODOM KRIMINALIZOVANјA ZAPOSLENIH U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/8/2020 11:29:52
Povodom navoda Evropske katedre za bioetiku organizacije Unesko o navodnim ozbiljnim kriminalnim radnjama u centrima za socijalni rad, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, dužan je da stane u zaštitu članstva i svih zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. Naime, navedena organizacija iznela je teške optužbe na račun rada centara za socijalni rad, kao što su zlostavljanje i zanemarivanje dece, zlostavljanje njihovih roditelja, prodaja beba, dodela dece hraniteljskim porodicama za novac, pa čak i ubistva. Ovim monstruoznim klevetama, neistinama i insinuacijama, izrečenim bez ijednog dokaza, teško je narušen ugled zaposlenih koji svakodnevno rade naporno i u skladu sa pravilima struke. Najoštrije osuđujemo potrebu da se zarad ostvarivanja određenih političkih ili drugih ciljeva, kriminalizuju zaposleni na način da se paušalno navode navodna teška krivična dela zaposlenih i poziva na izmene propisa radi određivanja pritvora zaposlenima u centrima za socijalni rad.

ZAHTEV ZA OBEZBEĐIVANјE SREDSTAVA ZA ISPLATU STIMULACIJA ZAPOSLENIMA NA VMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/8/2020 12:25:43
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за адекватно сагледавање свих запослених у Војномедицинској академији који су радили почев од марта 2020.године и који раде са оболелима од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у смислу да им се за овај рад исплати одговарајућа стимулација у складу са позитивним прописима. Напомињемо да у систему војног здравства постоје запослени који су чланови нашег Синдиката и чија права и интересе штитимо, из ког разлога Вам се и обраћамо. Поздрављамо настојања Владе Републике Србије и Министарства здравља за уважавање раније упућеног захтева Синдиката да се у јавним здравственим установама посебно препозна рад запослених који су ангажовани у COVID амбулантама, те да се у складу са законом наведеним лицима исплате одговарајуће награде као вид значајног доприноса запосленог успешном раду послодавца, односно здравствене установе. Заједничким снагама запослени у јавним здравственим установама или привременим болницама (међу којима су и упућени запослени из војног здравства) су показали висок ниво пожртвовања и професионалности када је најтеже, због тога захтевамо да се обезбеде посебна средства у буџету, ради исплате увећане плате, односно стимулације свим запосленима који су радили са оболелим лицима од COVID-19. Очекујемо, Вашу хитну реакцију и уважавање овог оправданог захтева Синдиката.

ZAHTEV ZA IZUZIMANјE SINDIKATA OD PRIMENE UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANјE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLjANјEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/7/2020 15:44:23
Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavlјanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019), delatnost sindikata je propisana kao delatnost koja ima mali uticaj na životnu sredinu i kao takva propisana je obaveza plaćanja takse. Smatramo da je ovakvo normiranje apsolutno neprihvatlјivo iz razloga što su sindikati organizovani i deluju uglavnom u prostorijama poslodavca, te za svoj rad koriste resurse poslodavca, pa bi plaćanje ekološke takse i od strane poslodavca i od strane sindikata, predstavlјalo dupliranje ovog nameta, a da su efekti mogućeg uticaja na životnu sredinu isti. Podsećamo Vas da je kod nekih poslodavaca organizovano više sindikata, u kom slučaju bi se više puta naplaćivala ova naknada koju je poslodavac već izmirio. Napominjemo da je ovakav namet ogroman i neopravdan teret za sindikalne organizacije koje i ovako imaju skromne prihode, koji se koriste za pomoć članstvu i druge svrhe u skladu sa aktivnostima sindikata.

RFZO POTVRDIO DA ISPLAĆUJE NAKNADU PLATE ZAPOSLENIMA U SKLADU SA ZAKLjUČENIM ANEKSOM PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/7/2020 14:43:35
Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je dopis svim filijalama broj 450-5956/20 od 22.07.2020.godine, u kome se navodi da se isplata naknade plate u skladu sa članom 101a PKU zaposlenima u zdravstvenim ustanovama za koje su ugovorena sredstva za isplatu plata i naknada plata vrši iz sredstava koja se trebuju u redovnom postupku za isplatu plata i naknada plata od filijale Republičkog fonda i to: - za prvih 30 dana odsustva sa rada u visini od 100% naknade plate; - počev od 31. dana odsustva sa rada, preostali iznos razlike do visine od 100% naknade plate (35%). Ukoliko zdravstvene ustanove nisu trebovale sredstva po ovom osnovu za predhodni period (počev od 01.marta 2020.godine na usvojeni zahtev Sindikata) potrebno je da to odmah učine, u skladu sa ovom instrukcijom RFZO. Dakle, RFZO u celosti obezbeđuje sredstva za isplatu naknade plate po ovom osnovu.

VLADA DONELA ZAKLjUČAK KOJIM SE OBEZBEĐUJU SREDSTVA ZA PLATE ZAPOSLENIMA KOJI SU PRIMLjENI U RADNI ODNOS TOKOM VANREDNOG STANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/7/2020 10:31:07
Vlada Republike Srbije je 26.juna 2020.godine, na predlog Ministarstva zdravlјa, donela Zaklјučak broj 401-5282/2020 kojim se sredstva za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su tokom vanrednog stanja primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19, obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, za period od 5 meseci. Na ovaj način, usvojen je zahtev Sindikata da se i novoprimlјenim zaposlenima obezbede sredstva za isplatu plata. U cilјu realizacije ovog zaklјučka, RFZO je uputio dopis svim filijalama i direktorima ustanova radi obračuna potrebnih sredstava za isplatu plata ovim zaposlenima, kao i da bi se izvršilo trebovanje potrebnih sredstava nadležnoj filijali. U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati Zaklјučak Vlade.

VAŽNO OBAVEŠTENјE - MINISTAR ZORAN ĐORĐEVIĆ ODRŽAO REČ I ISPUNIO ZAHTEV SINDIKATA: ODOBRENO ZAPOŠLjAVANјE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/5/2020 11:26:47
Nakon brojnih obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, upućenih dopisa u kojima smo ukazivali da u ustanovama socijalne zaštite nedostaje oko 10% izvršilaca, kao i datog obećanja ministra Zorana Đorđevića da će ovaj problem biti rešen, Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se u radni odnos na neodređeno vreme primi 455 negovatelјica i 127 zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, koji su tokom vanrednog stanja bili angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u ovim ustanovama. Vlada je uvažila tvrdnje Sindikata da su ovi zaposleni neophodni ustanovama socijalne zaštite i nakon ukidanja vanrednog stanja. Ovom prilikom želimo da ukažemo da postoje zaposleni koji imaju ugovore na određeno vreme i da im shodno zakonu, iste nije moguće produžiti, zbog čega apelujemo da se i oni prime u radni odnos na neodređeno vreme, shodno potrebama ustanova i aktima Vlade Republike Srbije.

ZAHTEV ZA OBEZBEĐIVANјE SREDSTAVA ZA ISPLATU STIMULACIJA ZAPOSLENIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/5/2020 12:16:56
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za adekvatno sagledavanje svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite koji su radili sa obolelima od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno zaposlenima koji su u ustanovama socijalne zaštite bili u višenedelјnom karantinu brinući o korisnicima usluga, u smislu da im se za ovaj rad isplati odgovarajuća stimulacija u skladu sa zakonom i zaklјučenim posebnim kolektivnim ugovorima. Pozdravlјamo dopis Ministarstva zdravlјa upućen direktorima ustanova broj 120-01-31/2020-05 od 23.04.2020.godine, u kome se navodi da je potrebno da direktori zdravstvenih ustanova posebno prepoznaju rad zaposlenih koji su angažovani u COVID ambulantama, te da se u skladu sa zakonom navedenim licima isplate odgovarajuće nagrade kao vid značajnog doprinosa zaposlenog uspešnom radu poslodavca, odnosno zdravstvene ustanove. Uprkos ovom dopisu, brojne ustanove nisu bile u mogućnosti da isti sprovedu, zbog nedostatka finansijskih sredstava, odnosno sopstvenih prihoda ustanova. Zaposleni su pokazali visok nivo požrtvovanja i profesionalnosti kada je bilo najteže, zbog toga zahtevamo da se obezbede posebna sredstva u budžetu, radi isplate uvećane plate, odnosno stimulacije svim zaposlenima koji su radili sa obolelim licima od COVID-19. U borbi sa ovom podmuklom bolešću, bilo je i zaposlenih koji su izgubili život.

UVAŽEN ZAHTEV SINDIKATA – NAJAVLJENO POVEĆANЈE PLATA ZA 10% I NEGOVATELJI(MA)CAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/5/2020 12:14:30
Nakon preduzetih brojnih aktivnosti Sindikata i obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, na kojima je ukazano da povećanje plata mora obuhvatiti i zaposlene negovatelј(e)ice, juče je na sastanku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra za rad Zorana Đorđevića, dogovoreno povećanje plata od 10% i za oko 1500 negovatelј(a)ica u ustanovama socijalne zaštite. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo resornom ministarstvu na podršci radi uvažavanja ovog opravdanog zahteva Sindikata. Sindikat nastavlјa aktivnosti na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA INSTITUTE I ZAVODE I ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJI SU PRIMLjENI U RADNI ODNOS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/5/2020 12:08:14
Vlada Republike Srbije, donela je rešenje kojim se raspoređuju sredstva Ministarstvu zdravlјa, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su primlјeni u radni odnos u zdravstvene ustanove, kao i za podršku institutima i zavodima za javno zdravlјe. Na ovaj način, ispunjen je zahtev Sindikata upućen resornom ministarstvu 02.aprila 2020.godine.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu