Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VLADA DONELA ZAKLjUČAK KOJIM SE OBEZBEĐUJU SREDSTVA ZA PLATE ZAPOSLENIMA KOJI SU PRIMLjENI U RADNI ODNOS TOKOM VANREDNOG STANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/7/2020 10:31:07

Vlada Republike Srbije je 26.juna 2020.godine, na predlog Ministarstva zdravlјa, donela Zaklјučak broj 401-5282/2020 kojim se sredstva za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su tokom vanrednog stanja  primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19, obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, za period od 5 meseci.
Na ovaj način, usvojen je zahtev Sindikata da se i novoprimlјenim zaposlenima obezbede sredstva za isplatu plata.
U cilјu realizacije ovog zaklјučka, RFZO je uputio dopis svim filijalama i direktorima ustanova radi obračuna potrebnih sredstava za isplatu plata ovim zaposlenima, kao i da bi se izvršilo trebovanje potrebnih sredstava nadležnoj filijali.

U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati Zaklјučak Vlade.


    
VAŽNO OBAVEŠTENјE - MINISTAR ZORAN ĐORĐEVIĆ ODRŽAO REČ I ISPUNIO ZAHTEV SINDIKATA: ODOBRENO ZAPOŠLjAVANјE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/5/2020 11:26:47
Nakon brojnih obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, upućenih dopisa u kojima smo ukazivali da u ustanovama socijalne zaštite nedostaje oko 10% izvršilaca, kao i datog obećanja ministra Zorana Đorđevića da će ovaj problem biti rešen, Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se u radni odnos na neodređeno vreme primi 455 negovatelјica i 127 zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, koji su tokom vanrednog stanja bili angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u ovim ustanovama. Vlada je uvažila tvrdnje Sindikata da su ovi zaposleni neophodni ustanovama socijalne zaštite i nakon ukidanja vanrednog stanja. Ovom prilikom želimo da ukažemo da postoje zaposleni koji imaju ugovore na određeno vreme i da im shodno zakonu, iste nije moguće produžiti, zbog čega apelujemo da se i oni prime u radni odnos na neodređeno vreme, shodno potrebama ustanova i aktima Vlade Republike Srbije.

ZAHTEV ZA OBEZBEĐIVANјE SREDSTAVA ZA ISPLATU STIMULACIJA ZAPOSLENIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/5/2020 12:16:56
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za adekvatno sagledavanje svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite koji su radili sa obolelima od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno zaposlenima koji su u ustanovama socijalne zaštite bili u višenedelјnom karantinu brinući o korisnicima usluga, u smislu da im se za ovaj rad isplati odgovarajuća stimulacija u skladu sa zakonom i zaklјučenim posebnim kolektivnim ugovorima. Pozdravlјamo dopis Ministarstva zdravlјa upućen direktorima ustanova broj 120-01-31/2020-05 od 23.04.2020.godine, u kome se navodi da je potrebno da direktori zdravstvenih ustanova posebno prepoznaju rad zaposlenih koji su angažovani u COVID ambulantama, te da se u skladu sa zakonom navedenim licima isplate odgovarajuće nagrade kao vid značajnog doprinosa zaposlenog uspešnom radu poslodavca, odnosno zdravstvene ustanove. Uprkos ovom dopisu, brojne ustanove nisu bile u mogućnosti da isti sprovedu, zbog nedostatka finansijskih sredstava, odnosno sopstvenih prihoda ustanova. Zaposleni su pokazali visok nivo požrtvovanja i profesionalnosti kada je bilo najteže, zbog toga zahtevamo da se obezbede posebna sredstva u budžetu, radi isplate uvećane plate, odnosno stimulacije svim zaposlenima koji su radili sa obolelim licima od COVID-19. U borbi sa ovom podmuklom bolešću, bilo je i zaposlenih koji su izgubili život.

UVAŽEN ZAHTEV SINDIKATA – NAJAVLJENO POVEĆANЈE PLATA ZA 10% I NEGOVATELJI(MA)CAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/5/2020 12:14:30
Nakon preduzetih brojnih aktivnosti Sindikata i obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, na kojima je ukazano da povećanje plata mora obuhvatiti i zaposlene negovatelј(e)ice, juče je na sastanku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra za rad Zorana Đorđevića, dogovoreno povećanje plata od 10% i za oko 1500 negovatelј(a)ica u ustanovama socijalne zaštite. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo resornom ministarstvu na podršci radi uvažavanja ovog opravdanog zahteva Sindikata. Sindikat nastavlјa aktivnosti na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA INSTITUTE I ZAVODE I ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJI SU PRIMLjENI U RADNI ODNOS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/5/2020 12:08:14
Vlada Republike Srbije, donela je rešenje kojim se raspoređuju sredstva Ministarstvu zdravlјa, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su primlјeni u radni odnos u zdravstvene ustanove, kao i za podršku institutima i zavodima za javno zdravlјe. Na ovaj način, ispunjen je zahtev Sindikata upućen resornom ministarstvu 02.aprila 2020.godine.

ZAHTEV ZA OBAVEZNO TESTIRANјE ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/5/2020 13:14:02
MINISTARSTVO ZDRAVLjA Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za obavezno testiranje svih zaposlenih koji su radili u COVID bolnicama i ambulantama na suzbijanju zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sindikat smatra da je radi bezbednosti svih zaposlenih i korisnika usluga zdravstvene zaštite, a radi suzbijanja ove zarazne bolesti, potrebno da zaposleni koji su radili u ovim ustanovama budu testirani na prisustvo virusa COVID-19 pre povratka na posao. Nadamo se da ćete uvažiti ovaj opravdani zahtev Sindikata, radi očuvanja zdravlјa svih zaposlenih i korisnika usluga. Očekujemo Vaše postupanje. Predsednik dr Zoran Savić

MOLBA ZA DAVANјE MIŠLjENјA VEZANO ZA PRIMENU UREDBE O DODATKU NA OSNOVNU PLATU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/4/2020 09:20:15
MINISTARSTVO ZDRAVLjA Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar Zbog nejednakog postupanja zdravstvenih ustanova vezano za primenu Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2020), primorani smo da Vam se još jednom obratimo za davanje mišlјenja, kako bi svim zaposlenima u delatnosti zdravstva pripao dodatak na platu, shodno navedenoj uredbi. Naime, u mnogim ustanovama ovaj dodatak nisu dobili svi zaposleni, iz kog razloga je neophodno da se da mišlјenje, radi otklanjanja svake sumnje da li ovaj dodatak na platu pripada zaposlenima koji imaju minimalnu zaradu, kao i lekarima koji su na specijalizaciji. Mnogi od njih nisu dobili dodatak na platu shodno navedenoj uredbi, iako je u istoj jasno propisano da dodatak na platu od 10% ostvaruju zaposleni u zdravstvenim ustanovama, dakle svi zaposleni, bez izuzetka kako je to Sindikat i zahtevao. Takođe, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja naveo da dodatak na platu od 10% pripada svim zaposlenima u zdravstvu.

MINISTARSTVO ZDRAVLjA PROSLEDILO ZAHTEV SINDIKATA KRIZNOM ŠTABU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/4/2020 10:15:47
Ministarstvo zdravlјa nas je obavestilo da je zahtev Sindikata za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama prosleđen Kriznom štabu za suzbijanje zarazne bolesti covid – 19. Podsećamo da je Sindikat resornom ministarstvu uputio zahtev za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu lica koja izvršavaju radnu obavezu obavlјanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena). Očekujemo da Krizni štab uvaži ovaj opravdani zahtev Sindikata.

POVODOM 28.APRILA MEĐUNARODNOG DANA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/4/2020 09:33:07
28.APRIL JE MEĐUNARODNI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU. Ovaj 28. april posvećen je uspomeni na sve one koji su se radeći svoj posao, zarazili korona virusom i izgubili svoju životnu bitku. Neka nam zauvek u sećanju ostanu zdravstveni i svi drugi radnici koji su zbog obavlјanja svog posla umrli od posledica korona virusa. Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti su svakodnevno izloženi višestrukim rizicima: psihičkim (stres…), ergonomskim (podizanje pacijenata…), fizičkim (radijacija…), hemijskim ( kancerogene materije…) i biološkim ( uzročnici infekcije…). Potrebno je ispitati da li je postojeća zaštitna oprema adekvatna za suočavanje sa navedenim rizicima i da li je zaposlenima obezbeđena na vreme. Da li je broj obolelih veći u ustanovama koje nemaju formiran Odbor za bezbednost i zdravlјe na radu? Zašto u nekim ustanovama nisu formirani Odbori za bezbednost i zdravlјe na radu? Pandemija Covid – 19 virusa je u prvi plan iznela značaj zaštite zaposlenih od izlaganja infektivnim agensima na radnom mestu. Takođe se pokazao i izuzetan značaj ulaganja u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i dobre i bezbedne uslove za rad zaposlenih, prvenstveno onih koji su na prvoj liniji odbrane. To ulaganje mora biti još veće, a to je nemoguće sa smanjenjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. ULAGANјE U ZDRAVSTVO I PREVENTIVU JE ULAGANјE U BUDUĆNOST- ULAGANјE U ŽIVOT. ZDRAVLjE NEMA CENU, A MI IMAMO SAMO JEDAN ŽIVOT – ČUVAJMO GA. NEK TO SVIMA BUDE JASNO, PRE NO ŠTO BUDE KASNO.

ZAHTEV ZA DAVANјE INSTRUKCIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/4/2020 12:00:11
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu lica koja izvršavaju radnu obavezu obavlјanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena). Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 i 58/2020) propisano je da zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavlјaju i poslove zdravstvene delatnosti, mogu biti upućeni na izvršavanje radne obaveze u bilo koju javnu zdravstvenu ustanovu ili u privremenu bolnicu, kojoj nedostaje potreban broj izvršilaca, na osnovu usmenog naloga svog rukovodioca, a u skladu sa planom popune zdravstvenih ustanova i drugim odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti covid – 19. Shodno tome, neophodno je da uputite instrukciju za postupanje, u smislu da su javne zdravstvene ustanove i privremene bolnice dužne da vode evidenciju o noćnom, nedelјnom, prazničnom i prekovremenom radu lica angažovanih u tim ustanovama tokom vanrednog stanja i istu dostave ustanovama u kojima su ta lica zaposlena, radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa tih lica u ustanovama u kojima su zaposlena. To dalјe znači, da je neophodno da svaka javna zdravstvena ustanova ili privremena bolnica ima odgovorno lice, koje će voditi urednu evidenciju o obavlјenom radu navedenih lica, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu za obavlјeni rad, kao i prekovremeni rad, noćni rad, rad na dan praznika i nedelјni rad. Očekujemo Vaše hitno postupanje, radi pravilnog obračuna i isplate plate i dodataka na platu.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu